Община мъглиж - официален сайт

Община Мъглиж спечели 3 проекта по ОПАК

     Община Мъглиж спечели 3 проекта по Оперативна програма „Административен капацитет”, на обща стойност 255 469, 45 лв.

     Първият договор между Министерството на финансите и Община Мъглиж беше сключен на 04.10.2013 г., по Приоритетна ос: І „Добро управление”, Подприоритет: 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация”, Бюджетна линия: BG051PO002/13/1.1-07, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 13 – 11 – 62 от 04.10.2013 г. с наименование „Подобряване нa ефективността на общинска администрация Мъглиж чрез оптимизиране на структурата и функциите и”. Проектът е с продължителност 12 месеца и включва следните дейности:

- Организация и управление на проекта;

- Провеждане на функционален анализ на общинска администрация Мъглиж;

- Подобряване на организацията, работните процеси и координацията в общинска администрация Мъглиж;

- Дейности за информация и публичност.

     На 29.11.2013 г. (петък) от 10:30 в Сградата на Общинска Администрация Мъглиж се проведе пресконференция за стартиране на проекта.

     Основна цел на проекта е постигане на по-голяма ефективност в организацията и работата на Oбщинска Aдминистрация Мъглиж чрез оптимизиране на структурата и функциите й.

Специфични цели на проекта са:

   1. Оптимизиране на структурата на Oбщинска Aдминистрация Мъглиж.
   2. Подобряване на организацията и координацията на работните процеси в aдминистрацията на Община Мъглиж.

В пресконференцията взеха участие журналисти, представители на местната власт, целеви групи по проекта - служители от общинската администрация и кметствата, граждани, НПО.

Обща стойност на проекта: 88 847,50 лв.

 

Вторият договор между Министерството на финансите и Община Мъглиж беше сключен на 04.11.2013 г., по Приоритетна ос: І „Добро управление”, Подприоритет: 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, Бюджетна линия: BG051PO002/13/1.3-07, с наименование „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики от общинска администрация Мъглиж”. Проектът ще се изпълнява в рамките на 9 месеца и включва следните дейности:

- Организация и управление на проекта;

- Разработване и въвеждане на правила за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнение на политики от Община Мъглиж;

- Разработване на общински план за развитие на Община Мъглиж за периода 2014-2020 г.;

- Извършване на оценки на общински план за развитие на Община Мъглиж;

- Разработване на стратегически планови документи на Община Мъглиж за периода 2014-2020 г.;

- Дейности за информация и публичност;

Обща стойност на проекта: 77 751, 41 лв.

 

     Третият договор между Министерството на финансите и Община Мъглиж беше сключен на 28.11.2013 г., с Приоритетна ос: ІІ. „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет: 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия: BG051PO002/12/2.2-11, с наименование: „Общинска администрация Мъглиж- Компетентна и ефективна”. Проектът ще се изпълнява в рамките на 9 месеца и включва следните дейности:

- Организация и управление

- Обучения, проведени в Института по публична администрация

- Обучение по компютърни и информационни технологии

- Обучения по ключови компетентности

- Информация и публичност

Обща стойност на проекта: 88 870, 54 лв.

 

Проектите се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?