Община мъглиж - официален сайт

Пресконфернция за проект “Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики от общинска администрация Мъглиж”

Проект BG051PO002/13/1.3-07

„Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики от общинска администрация Мъглиж”
Договор № 13-13-86/04.11.2013 г.

 

П О К А Н А


ОТ ОБЩИНА МЪГЛИЖ И ЕКИПЪТ НА ПРОЕКТ:
“ЕФЕКТИВНА КООРДИНАЦИЯ И ПАРТНЬОРСТВО ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОЛИТИКИ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ МЪГЛИЖ”,
финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”

ВИ КАНИ,

На пресконфернция за приключване на проект № 13-13-86/04.11.2013 г., “Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики от общинска администрация Мъглиж”, Приоритетна ос: І „Добро управление”, Подприоритет: 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, Бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”.

Пресконференцията ще се проведе на 23.07.2014г. (сряда) от 13.30 часа, гр. Мъглиж, в заседателната зала на общински съвет в сградата на общинска администрация Мъглиж.

КАПКА БАКАЛОВА
Ръководител на проекта

ДЕЛЯНА ЕМАНУИЛОВА
Счетоводител на проекта

КРАСИМИРА СТАНКОВА
Координатор на проекта

Проект „Ефективна координация и партньорство при разработване на политики” № 13-13-86/04.11.2013 г. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?