Община мъглиж - официален сайт

Проект «Осигуряване на топъл обяд в община Мъглиж»


Проект «Осигуряване на топъл обяд в община Мъглиж»


     Основна цел на Проекта е подобряване качеството на живот, задоволяване на потребностите от храна и подпомагане на социално слаби граждани, които не могат да си я осигурят сами.
     С проекта се постига удовлетворяване на основна потребност от храна на 400 лица от рискови групи чрез предоставяне на топъл обяд; осигуряване на помощ и подкрепа на целевите групи чрез съпътстващи мерки за преодоляване на социалната им изолация; разширяване на социалните услуги на територията на община Мъглиж; положителен отзвук сред целевите групи, ползващи услугата; повишаване на обществената чувствителност към проблемите на целевите групи; повишаване на общественото доверие към предоставяните социални услуги на територията на Община Мъглиж.
     Установяването на правоимащите лица се извършва от Дирекция „Социално подпомагане“ –гр. Мъглиж
     От м. ноември 2016 г, Община Мъглиж осигурява безплатна топла храна на лица от най-уязвимите социални групи
    Първоначално броят на потребителите беше 30 души, а от 01.01.2017 г. броят потребители наброява 400 души. Услугата се предоставя при спазване принципите на балансирано хранене и изискванията за безопасност на храните, националните стандарти и нормите за хранене. Храната се приготвя и доставя от фирма”Топлоконтакт-Сливен” EOOД. Към пенсионерските клубове в населените места на общината са разкрити и регистрирани пунктове за получаване на храната.
     Ежемесечно, с потребителите на «Топъл обяд» се провеждат групови консултации относно повишаване информираността им за балансирано и здравословно хранене, видове социални услуги и възможности за ползването им, подпомаггане на достъпа до здравни услуги и други форми за оказване на подкрепа и съдействие, съобразно конкретните нужди на целевите групи.
     При необходимост и заявена потребност на потребителите, Община Мъглиж може предостави и индивидуални консултации.

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?