Община мъглиж - официален сайт

Проект „Светът е за всички“

     На 31.10.2017 г. от 16.00 часа в ДГ „Камбанка“- град Мъглиж се проведе общинска информационна кампания по Проект „Светът е за всички“ на ДГ „Камбанка“, финансиран от Центъра за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/.
     Организираното мероприятие е заложена дейност за втората година от реализиране на проекта. Целта на кампанията е да се покаже общата ангажираност на институциите по обхващане и задържане на децата, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка.
     Гости на среща бяха:
    Г-н Борис Борисов – мл. експерт „Образование и здравеопазване“ в Община Мъглиж, който говори на родителите за Решение №373/05.07.2017 г. на МС относно създадения Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.
    Г-жа Невена Колева – директор Дирекция „Социално подпомагане“ – Мъглиж, която запозна родителите с обвързаността на социалните помощи и отсъствията на децата по неуважителни причини; промените в правилника за прилагане семейните помощи за деца и предстоящите промени от следващата календарна година.
     Г-жа Християна Минчева – председател на общинската Комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, която представи пред родителите опит от своята практика за противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Как рискът от бъдещи негативни прояви при децата непосещавали детска градина или училище е висок и същите лесно могат да попаднат под чуждо влияние.

 

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?