Община мъглиж - официален сайт

Проект за санитарно-охранителни зони (СОЗ) - ОБЯВА

ОБЯВА

На основание чл. 39, ал. 2 от Наредба № 3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно - охранителните зони около водоизточниците за питейно -битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, във връзка с Проект за санитарно-охранителни зона (СОЗ) около водовземни съоръжения на находище на минерална вода “Ягода”, с. Ягода, община Мъглиж, област Стара уведомявам лицата, чиито имоти попадат в границите на проектираните СОЗ с охранителен режим в пояси II и III, че могат да се запознаят с проекта, който е на разположение в:

Общинска администрация Мъглиж – всеки работен ден от 08.30 часа до 17.00 часа, пл. „Трети март” № 32, стая № 207 за периода 13.08.2013 год. – 13.09.2013 год.

или в

Басейнова дирекция за управление на водите в източнобеломорския район – всеки работен ден от 09.00 часа до 17.30 часа, ул. „Янко Сакъзов” № 35, ет. 3, стая 37 гр. Пловдив в периода от 13.08.2013 г. до 13.09.2013 г.

Писмени становища и възражения се приемат в Общинска администрация гр. Мъглиж, пл. „Трети март” № 32, до 13.09.2013 год.

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?