Община мъглиж - официален сайт

Важно - за собствениците на пчели и пчелни семейства

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

     В изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Мъглиж Ви

УВЕДОМЯВА:

     1. От 11.05. до 13.05.2019 г. от 08:00 ч. до 17:00 ч., ще се проведе третиране срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели с хербицид НАСА 360 СЛ, доза 4% разтвор, карантинен срок 30 дни.
     2. На третиране подлежи терена в сервитута (разстояние шест метра от главната релса от двете страни) по ЖП линия Русе – Стара Загора, участък Кръстец – Радунци.

     Собствениците на пчелни семейства и домашни животни да предприемат необходимите мерки за предпазване на пчелните семейства и домашните животни от отравяния!

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?