Център за услуги
и информация
04321 / 33 01

РЕГИСТЪР ПО ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2 И Т.4 (С ДЕКЛАРАЦИИ)

РЕГИСТЪР

на Декларациите по чл.35, ал.1, т.2 и т.4 от ЗПКОНПИ на лицата по § 2 от ДР на ЗПКОНПИ

ДЕКЛАРАЦИИ

по чл.35, ал.1, т.2 и т.4 от ЗПКОНПИ на лицата по § 2 от ДР на ЗПКОНПИ

 

Вх.№

Дата

Име и фамилия

Длъжност

Декларация

1.

11.05.2018 г.

Златина Димитрова Димитрова

Старши експерт „Общинска Собственост”

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

2.

11.05.2018 г.

Симона Николаева Николова

Младши експерт „Общинска Собственост”

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

3.

11.05.2018 г.

Радина Станчева Стайнова

Младши експерт социални дейности

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

4.

11.05.2018 г.

Борис Христов Борисов

Младши експерт „Образование и Здравеопазване”

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

5.

11.05.2018 г.

Зинка Огнянова Каменова

Здравен медиатор

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

6.

15.05.2018 г.

Даниела Стефанова Петкова

Главен експерт - счетоводство

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

7.

15.05.2018 г.

Мария Янева Костадинова - Бабова

Главен счетоводител

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

8.

15.05.2018 г.

Радослав Здравков Запрянов

Старши специалист ИТ

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

9.

15.05.2018 г.

Кольо Маринов Колев

Координатор  Пенсионерски Клубове

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

10.

16.05.2018 г.

Капка Иванова Бакалова

Директор на Дирекция „АОБФ”

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

11.

16.05.2018 г.

Диляна Енчева Емануилова

Старши счетоводител

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

12.

16.05.2018 г.

Станка Николова Тодорова

Главен инспектор „Местни приходи”

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

13.

16.05.2018 г.

Бистра Георгиева Великова

Гл. специалист - Човешки ресурси

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

14.

16.05.2018 г.

Радка Станчева Топоркова

Специалист- Касиер

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

15.

17.05.2018 г.

Неделчо Петков Терзиев

Младши експерт – Общинска собственост

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

16.

17.05.2018 г.

Маня Георгиева Кефалова

Старши специалист -  счетоводител

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

17.

17.05.2018 г.

Цветана Георгиева Иванова

По програма - старт на кариерата- „Еколог”

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

18.

18.05.2018 г.

Калинка Чернева Гладичева

Главен специалист- Касиер

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

19.

18.05.2018 г.

Неда Генчева Троева

Главен специалист - кметство с.Ветрен

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

20.

21.05.2018 г.

Георги Минчев Порязов

Старши експерт
„Местни приходи”

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

21.

22.05.2018 г.

Кичка Велкова Карастоянова

Счетоводител

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

22.

22.05.2018 г.

Атанаска Христова Димитрова

Специалист КАО

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

23.

22.05.2018 г.

Румяна Тодорова Емануилова

Специалист КАО

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

24.

22.05.2018 г.

Росица Койчева Колева

Главен специалист - кметство с.Зимница

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

25.

22.05.2018 г.

Валентина Владимирова Кучкова

Старши специалист КАО

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

26.

22.05.2018 г.

Минка Стоянова Канджева

Главен специалист - кметство с.Юлиево

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

27.

22.05.2018 г.

Катя Момчилова Василева

Главен специалист „Кадастър”

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

28.

22.05.2018 г.

Иванка Милева Стоянова

Главен специалист - УТ

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

29.

23.05.2018 г.

Вера Михайловна Запрянова

Старши експерт - УТ

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

30.

23.05.2018 г.

Илия Иванов Запрянов

Главен експерт - УТ

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

31.

26.05.2018 г.

Диана Нанева Иванова

Директор ОДЗ „Камбанка”

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

32.

28.05.2018 г.

Динка Петкова Динева

Директор ОДЗ „1-ви юни”

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

33.

29.05.2018 г.

Красимира Димитрова Киркова

Старши специалист „Евроинтеграция”

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

34.

29.05.2018 г.

Зорница Светославова Здравкова

Главен Юрисконсулт

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

35.

29.05.2018 г.

Любка Тодорова Дойчинова

Главен специалист - кметство с.Шаново

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

36.

30.05.2018 г.

инж.Гергана Христова Иванова

Главен експерт - Устройство на Територията

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

37.

30.05.2018 г.

Мариана Желязкова Лангурова

Старши специалист „ГРАО"

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

38.

31.05.2018 г.

Галина Георгиева Николова

Главен специалист - кметство с.Тулово

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

39.

31.05.2018 г.

Кънчо Стоянов Кънев

Кметски наместник

с.Борущица

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

40.

01.06.2018 г.

Любка Стоева Сербезова

Главен специалист „ГРАО"

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

41.

01.06.2018 г.

Антоанета Асенова Кършакова

Главен специалист - кметство с.Ягода

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

42.

04.06.2018 г.

Росица Калчева Тянова

Главен експерт „Бюджет и ТРЗ”

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

43.

04.06.2018 г.

Мария Иванова Мирчева

Управител на ДЦ
„Зорница”

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

44.

04.06.2018 г.

Кольо Димов Желев

Управител на „Мъглиж- 2004” ЕООД

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

45.

04.06.2018 г.

Ваня Йовчева Желязкова

Специалист
„Образование”

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

46.

04.06.2018 г.

Стела Красимирова Славчева

Юрисконсулт

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

47.

05.06.2018 г.

инж. Христо Николов Щерев

Директор на Дирекция „ИУТ”

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

48.

05.06.2018 г.

Анелия Йорданова Василева

Секретар на община

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

49

05.06.2018 г.

Христиана Маринова Минчева

Секретар МКБППМН

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

50.

05.06.2018 г.

Христо Андреев Йоргов

Специалист „Земеделие и гори”

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

51.

06.06.2018 г.

Трифон Мирчев Трофонов

Младши Експерт „ОМП, ГЗ, и СИ”

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

52.

06.06.2018 г.

Юлка Генчева Кехайова

Главен специалист – „Обща канцелария”

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

53.

06.06.2018 г.

Валентин Любенов Димитров

Главен експерт - „Стопански дейности”

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

54.

06.06.2018 г.

Марияна Енчева Русева

Касиер - счетоводител

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

55.

07.06.2018 г.

Иванка Петрова Атанасова

Главен специалист - кметство с.Дъбово

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

56.

08.06.2018 г.

инж. Радка Матева Трендева

Директор на Дирекция „УРХДЕОС”

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

57.

08.06.2018 г.

Сашо Андреев Славов

Здравен медиатор

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

58.

08.06.2018 г.

Дора Недева Танева

Директор ДГ „Здравец” с.Ветрен

 Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

59.

18.06.2018 г.

Иванка Милева Стоянова

Гл. спец „Строителство”

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ 

60.

20.06.2018 г.

Христиана Маринова Минчева

Секретар на МКБППМН

 Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

61.

25.07.2018 г.

Александрина Георгиева Велева

Вр.ИД Директор ДГ „Детелина"

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

62.

27.07.2018 г.

Надежда Добрева Тухчиева - Иванова

Старши експерт
„Земеделие и гори"

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

63.

14.08.2018 г.

Маня Георгиева Кефалова

Старши специалист - счетоводител

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

64.

17.08.2018 г.

Стела Красимирова Славчева

Юрисконсулт

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

65.

20.08.2018 г.

Милко Димов Недков

Главен специалист -
кметство с.Шаново

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

66.

03.09.2018 г.

Тотка Георгиева Пандева

Старши специалист

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

67.

01.10.2018 г.

Радина Станчева Стайнова

Младши експерт

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

68.

02.10.2018 г.

Борис Христов Борисов

Младши експерт „Образование и здравеопазване”

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

69.

 01.11.2018 г.

 Цветана Георгиева Иванова

По програма - старт на кариерата- „Еколог” 

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

70.

05.11.2018 г.

Цветана Георгиева Иванова

Младши експерт „Еколог”

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

71.

14.12.2018 г.

Радина Станчева Стайнова

Младши експерт

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

72.

18.12.2018 г.

Божидара Трифонова Трифонова

Младши експерт

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

73.

19.12.2018 г.

Тихомир Генчев Василев

Специалист

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

74.

15.01.2019 г.

Христина Златкова Георгиева

Главен експерт

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

75.

16.01.2019 г.

Теодора Димчева Даскалова

Младши експерт

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

76.

04.02.2019 г.

Емилия Генкова Гочева

Старши експерт „ОС"

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

77.

19.02.2019 г.

Габриела Емилова Чавалинова

Екология

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

78.

22.03.2019 г.

Борис Христов Ненов

Старши специалист

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

79.

28.03.2019 г.

Кольо Маринов Колев

Кметски наместник на с. Радунци

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

80.

28.03.2019 г.

Калинка Чернева Гладичева

Главен специалист - касиер

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
ежегодна

81.

28.03.2019 г.

Капка Иванова Бакалова

Директор на Дирекция АОБФ

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
ежегодна

82.

28.03.2019 г.

Росица Калчева Тянова

Главен експерт Бюджет и ТРЗ

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
ежегодна

83.

28.03.2019 г.

Зорница Светославова Здравкова

Главен юрисконсулт

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
ежегодна

84.

28.03.2019 г.

Мария Янева Костадинова-Бабова

Главен счетоводител

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
ежегодна

85.

02.04.2019 г.

Даниела Стефанова Петкова

Главен експерт счетоводство

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
ежегодна

86.

03.04.2019 г. Радослав Здравков Запрянов

Старши специалист

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
ежегодна

87.

05.04.2019 г.

Кънчо Стоянов Кънев

Кметсти наместник Борущица

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
ежегодна

88.

08.04.2019 г. Красимира Киркова Димитрова Старши специалист "Образование, здравеопазване и Социални дейности" Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
ежегодна

89.

10.04.2019 г. Тотка Георгиева Пандева Старши специалист Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
ежегодна

90.

10.04.2019 г. Росица Койчева Колева Главен специалист Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
ежегодна

91.

11.04.2019 г.  Христо Николов Щерев Директор дирекция ИУТ

 Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
ежегодна

92.

12.04.2019 г. Деляна Енчева Емануилова Старши счетоводител

 Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
ежегодна

93.

12.04.2019 г.  Гергана Христова Иванова Главен експерт УТ

 Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
ежегодна

94.

12.04.2019 г.  Юлка Генчева Кехайова Главен експерт "Обща канцелария"

 Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
ежегодна

95.

15.04.2019 г. Динка Петкова Динева  Директор на ДГ с.Ягода

 Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
ежегодна

96.

15.04.2019 г. Румяна Тодорова Емануилова  Специалист КАО

 Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
ежегодна

97.

19.04.2019 г. Валентина Владимирова Кучкова Старши специалист КАО

 Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
ежегодна

98.

22.04.2019 г. Мариана Желязкова Лангурова Старши специалист ГРАО

 Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
ежегодна

99.

22.04.2019 г.  Анелия Йорданова Василева Секретар на Община

 Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
ежегодна

100.

22.04.2019 г.  Радка Матева Трендева  Директор дирекция УРХДЕОС

 Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
ежегодна

101.

22.04.2019 г. Кольо Маринов Колев Кметски наместник с.Радунци

 Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
ежегодна

102.

22.04.2019 г. Любка Стоева Сербезова Главен специалист ГРАО

 Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
ежегодна

103.

23.04.2019 г.  Валентин Любенов Димитров Главен експерт "СД"

 Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
ежегодна

104.

23.04.2019 г. Милко Димов Недков Главен специалист

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
ежегодна

105. 25.04.2019 г. Божидара Трифонова Трифонова Младши експерт Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
ежегодна
106. 30.04.2019 г. Цветана Георгиева Иванова Младши експерт - Еколог Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
ежегодна
107. 02.05.2019 г. Минка Стоянова Канджева Главен Специалист с.Юлиево Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
ежегодна
108. 02.05.2019 г. Кичка Великова Карастоянова Счетоводител - Направление "Образование" Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
ежегодна
109. 02.05.2019 г. Радка Матева Трендева Директор на Дирекция УРХДЕОС Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
ежегодна
110. 02.05.2019 г. Бистра Георгиева Великова Главен специалист "Човешки ресурси" Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
ежегодна
111. 02.05.2019 г. Неда Генчева Троева Главен специалист с.Ветрен Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
ежегодна
112. 02.05.2019 г. Станка Николова Тодорова Главен инспектор Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
ежегодна

113.

02.05.2019 г. Тихомир Генчев Василев Специалист

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
ежегодна

114.

03.05.2019 г. Александрина Георгиева Велева Директор на ДГ с.Дъбово

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
ежегодна

115.

03.05.2019 г. Дора Недева Танева Директор на ДГ с.Ветрен

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
ежегодна

116.

07.05.2019 г. Илия Иванов Запрянов Главен експерт УТ

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
ежегодна

117.

07.05.2019 г. Вера Михайловна Запрянова Старши експерт

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
ежегодна

118.

07.05.2019 г. Любка Тодорова Дойчинова Гл. специалист с.Шаново

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
ежегодна

119.

07.05.2019 г. Зинка Огнянова Каменова Здравен медиатор

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
ежегодна

120.

07.05.2019 г. Иванка Петрова Атанасова Главен специалист

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
ежегодна

121.

08.05.2019 г. Сашо Андреев Славов Здравен медиатор

 Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
ежегодна

122.

08.05.2019 г.  Марияна Енчева Русева касиер, счетоводител в Направление "Образование"

 Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
ежегодна

123.

08.05.2019 г.  Ваня Йончева Желязкова Младши експерт "Образование и здравеопазване"

 Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
ежегодна

124.

08.05.2019 г. Георги Минчев Порязов Старши експерт МП

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
ежегодна

125. 08.05.2019 г. Радина Станчева Стайнова  Младши експерт "Социални дейности" Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
ежегодна
126. 09.05.2019 г. Диана Нанева Иванова Детска градина "Камбанка" гр. Мъглиж Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
ежегодна
127. 09.05.2019 г. Мария Иванова Мирчева Управител на ДЦХПВ "Зорница" Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
ежегодна
128. 09.05.2019 г. Кольо Димов Желев Управител на „Мъглиж- 2004” ЕООД Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
ежегодна
129. 10.05.2019 г. Христиана Маринова Минчева Секретар МКБППМН Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
ежегодна
130. 10.05.2019 г. Трифон Мирчев Трифонов Младши експерт Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
ежегодна
131. 10.05.2019 г. Антоанета Асенова Кършакова Главен специалист Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
ежегодна
132. 13.05.2019 г. Христо Андреев Йоргов Специалист "Земеделие и гори" Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
ежегодна
133. 13.05.2019 г. Радка Станчева Топоркова Касиер Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
ежегодна
134. 13.05.2019 г. Атанаска Христова Димитрова Специалист ГРАО Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
ежегодна
135. 13.05.2019 г. Катя Момчилова Василева Главен специалист Кадастър Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
ежегодна
136. 14.05.2019 г. Галина Георгиева Николова Главен специалист Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
ежегодна
137. 12.08.2019 г. Венета Димитрова Малешкова ДГ "Камбанка", гр. Мъглиж Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
138. 11.09.2019 г. Веска Балева Сандева Старши специалист УТ Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
139. 26.09.2019 г. Борис Христов Ненов Старши специалист Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
140. 07.11.2019 г. Габриела Емилова Чавалинова Еколог Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
141.  12.11.2019 г. Радина Станчева Стайнова Младши експерт "Социални дейности" Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
142. 13.11.2019 г. Мария Минчева Михайлова Младши специалист "Местни приходи" Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
143. 13.11.2019 г. Румяна Тодорова Емануилова Спецелиалист "КАО" Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
144. 18.11.2019 г. Георги Стоянов Иванов Кметски наместник с.Радунци Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
145. 18.11.2019 г. Светла Данева Джунджурова Директор на ДГ "Камбанка", гр.Мъглиж Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
146. 18.11.2019 г. Иван Георгиев Стоянов Кметски наместник с.Шаново Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
147. 18.11.2019 г. Венета Димитрова Малешкова ВрИД Директор на ДГ "Камбанка", гр.Мъглиж Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
148. 25.11.2019 г. Габриела Емилова Чавалинова Младши експерт - Озеляване и опазване на околната среда Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
149. 10.12.2019 г. Ивелина Янкова Господинова Мл. експерт "Евроинтеграция, национални, донорски и други алтернативни програми" Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
встъпителна
150. 11.12.2019 г. Методи Михайлов Марков Кметски наместник Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
встъпителна
151. 11.12.2019 г. Милена Костова Христова Счетоводител Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
встъпителна
152. 27.02.2020 г. Силвия Инджева Ангелова Специалист "Координатор по етническите въпроси" Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
встъпителна
153. 12.03.2020 г. Злати Ангелов Рашев Здравен медиатор Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
встъпителна
154. 30.04.2020 г. Димитрина Георгиева Диамандиева Директор на ДГ "Първи юни" Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
встъпителна
155. 04.05.2020г. Станка Николова Тодорова Главен инспектор Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
ежегодна
156. 05.05.2020г. Валентина Владимирова Кучкова Старши специалист КАО Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
ежегодна
157. 05.05.2020г. Христина Златкова Георгиева Младши експерт КАО Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
ежегодна
158. 05.05.2020г. Красимира Димитрова Киркова Старши специалист Образование, здравеопазване Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
ежегодна
159. 07.05.2020г. Анелия Йорданова Василева Секретар на Община Мъглиж Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
ежегодна
160. 07.05.2020г. Радослав Здравков Запрянов Старши специалист Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
ежегодна
161. 07.05.2020г. Зорница Светославова Здравкова Главен юрисконсулт Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
ежегодна
162. 07.05.2020г. Мария Минчева Михайлова Младши специалист Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
ежегодна
163. 07.05.2020г. Ивелина Янкова Господинова Младши експерт „Евроинтеграция, национални, донорски и други алтернативни програми” Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
ежегодна
164. 08.05.2020г. Гергана Христова Иванова Главен експерт УТ Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
ежегодна
165. 08.05.2020г. Зорница Светославова Здравкова Главен юрисконсулт Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
ежегодна
166 08.05.2020г. Юлка Генчева Кехайова Главен специалист обща канцелария Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
ежегодна
167. 11.05.2020г. Капка Иванова Бакалова Директор Дирекция АОБФ Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
ежегодна
168. 11.05.2020г. Мария Янева
Костадинова-Бабова
Главен счетоводител Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
ежегодна
169. 11.05.2020г. Росица Калчева Тянова Главен експерт Бюджет и ТРЗ Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
ежегодна
170. 12.05.2020г. Росица Койчева Колева Главен специалист Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
ежегодна
171. 12.05.2020г. Минка Стоянова Канджева Главен специалист Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
ежегодна
172. 12.05.2020г. Галина Георгиева Николова Главен специалист Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
ежегодна
173. 12.05.2020г. Иванка Петрова Атанасова Главен специалист Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
ежегодна
174. 12.05.2020г. Любка Тодорова Дойчинова Главен специалист Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
ежегодна
175. 12.05.2020г. Методи Михайлов Марков Кметски наместник с.Шаново Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
ежегодна
176. 12.05.2020г. Валентин Любенов Димитров Главен експерт стопански дейности Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
ежегодна
177. 12.05.2020г. Деляна Енчева Емануилова Старши счетоводител Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
ежегодна
178. 13.05.2020г. Мариана Желязкова Лангурова Старши специалист ГРАО Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
ежегодна
179. 13.05.2020г. Христо Николов Щерев Директор на Дирекция ИУТ Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
ежегодна
180. 13.05.2020г. Любка Стоева Сербезова Главен специалист ГРАО Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
ежегодна
181. 13.05.2020г. Георги Стоянов Иванов Кметски наместник Радунци Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
ежегодна
182. 13.05.2020г. Милена Костадинова Христова счетоводител Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
ежегодна
183. 13.05.2020г. Бистра Георгиева Великова Главен специалист ЧР Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
ежегодна
184. 13.05.2020г. Трифон Мирчев Трифонов Младши експерт ОМП, ГЗ и СИ Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
ежегодна
185. 13.05.2020г. Калинка Чернева Гладичева Главен специалист - касиер Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
ежегодна
186. 13.05.2020г. Светла Данева Джунджурова Директор на ДГ "Камбанка", гр.Мъглиж Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
ежегодна
187. 13.05.2020г. Божидара Трифонова Трифонова Младши експерт Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
ежегодна
188. 14.05.2020г. Теодора Димчева Даскалова Младши експерт Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
ежегодна
189. 14.05.2020г. Емилия Генкова Гочева Старши експерт ОС Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
ежегодна
190. 14.05.2020г. Марияна Енчева Русева Касиер, счетоводител Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
ежегодна
191. 14.05.2020г. Георги Минчев Порязов Старши експерт МП Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
ежегодна
192. 14.05.2020г. Александрина Георгиева Велева Врид Директор ДГ с.Дъбово Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
ежегодна
193. 14.05.2020г. Радка Матева Трендева Директор на Дирекция УРХДЕОС Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
ежегодна
194. 14.05.2020г. Даниела Стефанова Петкова Главен експерт счетоводство Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
ежегодна
195. 14.05.2020г. Габриела Емилова Чавалинова Младши експерт - еколог Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
ежегодна
196. 15.05.2020г. Антоанета Асенова Кършакова Главен специалист Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
ежегодна
197. 15.05.2020г. Цветана Георгиева Иванова Младши експерт -еколог Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
ежегодна
198. 15.05.2020г. Тотка Георгиева Пандева Старши специалист-счетоводител Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
ежегодна
199. 15.05.2020г. Атанаска Христова Димитрова Специалист ГРАО Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
ежегодна
200. 15.05.2020г. Ваня Йовчева Желязкова Младши експерт „Образование, здравеопазване” Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
ежегодна
201. 15.05.2020г. Дора Недева Танева Директор на ДГ Ветрен Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
ежегодна
202. 26.05.2020г. Мария Иванова Мирчева Управител на ДЦВХ "Зорница" Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
ежегодна
203. 29.05.2020г. Кольо Димов Желев Управител на "Мъглиж - 2004" ЕООД Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
ежегодна
204. 10.06.2020г. Жана Емилова Иванова Здравен медиатор

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ встъпителна

205. 12.06.2020г. Петър Ганчев Петров Главен експерт в Дирекция ИУТ

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ встъпителна

206. 12.06.2020г. Христиана Маринова Минчева Секретар на МКБППМН

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
ежегодна

207. 19.06.2020г. Христина Георгиева Дянова Кметски наместник Борущица

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ встъпителна

208. 26.6.2020г. Димитър Михайлов Низамов Стажант Одитор

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ встъпителна

209. 14.08.2020г. Светла Цветанова Йоргова ВрИД Директор на ДГ "Камбанка", гр.Мъглиж

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ встъпителна

210. 19.08.2020г. Велина Колева Колева Специалист

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ встъпителна