Център за услуги
и информация
04321 / 33 01

Профил на купувача

13/09/2019
Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП с предмет: Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Реконструкция и рехабилитация на улица Ед...
05/09/2019
Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Консултантски услуги, свързани с управлението на проект: „Открита спортна площадка в УПИ III-2901, кв. 112, гр. Мъглиж”
04/09/2019
Възлагане на обществена поръчка за доставка чрез открита процедура по ЗОП с предмет: Доставка чрез покупка на употребявани машини за нуждите на Община Мъглиж
28/08/2019
Пазарни консултации по смисъла на чл.44 от Закона за обществените поръчки, за определяне стойността на разходите за изпълнение на строително-монтажните работи за реализиране на строеж: „Реконструкция...
26/08/2019
Обществена поръчка за доставка чрез публично състезание по ЗОП с предмет: "Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на община Мъглиж"
15/08/2019
Обществена поръчка, чрез публично състезание, с предмет: Упражняване на независим строителен надзор по време на строителство на проект: „Открита спортна площадка в УПИ III-2901, кв. 112, гр. Мъглиж”
15/08/2019
Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Открита спортна площадка в УПИ III-2901, кв. 112, гр. Мъглиж”„Открита спорт...
14/08/2019
Пазарни консултации по смисъла на чл.44 от Закона за обществените поръчки, за определяне стойността на разходите предоставяне на консултантски услуги свързани с управлението на проект: „Открита спортн...
14/08/2019
Пазарни консултации по смисъла на чл.44 от Закона за обществените поръчки, за определяне стойността на разходите предоставяне на консултантски услуги свързани с управлението на проект: „Открита спортн...
14/08/2019
Пазарни консултации по смисъла на чл.44 от Закона за обществените поръчки, за определяне стойността на разходите за предоставяне на консултантски услуги, свързани с управлението на проект: „Рехабилита...
12/08/2019
Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП с възложител Община Мъглиж за определяне на стойността на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансиращ...
07/08/2019
Обществена поръчка за доставка чрез публично състезание по ЗОП с предмет: „Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на община Мъглиж\"
07/08/2019
Обществена поръчка за строителство чрез процедура публично състезание по ЗОП с предмет: Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на строеж: \"Реконструкция на уличен водопровод в с. Ягода, Об...
07/08/2019
Пазарни консултации по смисъла на чл.44 от Закона за обществените поръчки, за определяне стойността на разходите за изпълнение на строително-монтажните работи за реализиране на строеж: „Рехабилитация...
31/07/2019
Пазарни консултации по смисъла на чл.44 от Закона за обществените поръчки, за определяне стойността на разходите за изпълнение на строително-монтажните работи за реализиране на строеж: „Открита спортн...
31/07/2019
Обществена поръчка за услуга, възлагана чрез публично състезание, с предмет: Упражняване на независим строителен надзор по време на строителство на обект: „Открита спортна площадка в УПИ III-2901, кв....
26/07/2019
Пазарни консултации по смисъла на чл.44 от ЗОП, за определяне стойността на разходите за упражняване на независим строителен надзор по време на строителството на проект: „Рехабилитация на улици в гр....
26/07/2019
Пазарни консултации по смисъла на чл.44 от ЗОП, за определяне стойността на разходите за упражняване на независим строителен надзор по време на строителството на обект: „Открита спортна площадка в УПИ...
09/07/2019
„Избор на изпълнител за доставка и монтаж на кухненското оборудване и обзавеждане по проект: „Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж с.Ягода, общ. Мъглиж” п...