Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Профил на купувача

07/08/2019
Обществена поръчка за строителство чрез процедура публично състезание по ЗОП с предмет: Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на строеж: \"Реконструкция на уличен водопровод в с. Ягода, Об...
07/08/2019
Пазарни консултации по смисъла на чл.44 от Закона за обществените поръчки, за определяне стойността на разходите за изпълнение на строително-монтажните работи за реализиране на строеж: „Рехабилитация...
31/07/2019
Пазарни консултации по смисъла на чл.44 от Закона за обществените поръчки, за определяне стойността на разходите за изпълнение на строително-монтажните работи за реализиране на строеж: „Открита спортн...
31/07/2019
Обществена поръчка за услуга, възлагана чрез публично състезание, с предмет: Упражняване на независим строителен надзор по време на строителство на обект: „Открита спортна площадка в УПИ III-2901, кв....
26/07/2019
Пазарни консултации по смисъла на чл.44 от ЗОП, за определяне стойността на разходите за упражняване на независим строителен надзор по време на строителството на проект: „Рехабилитация на улици в гр....
26/07/2019
Пазарни консултации по смисъла на чл.44 от ЗОП, за определяне стойността на разходите за упражняване на независим строителен надзор по време на строителството на обект: „Открита спортна площадка в УПИ...
09/07/2019
„Избор на изпълнител за доставка и монтаж на кухненското оборудване и обзавеждане по проект: „Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж с.Ягода, общ. Мъглиж” п...
09/07/2019
Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект: „Възстановяване и основен ремонт на съществув...
05/07/2019
Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Рехабилитация и основен ремонт на улица „Украй...
12/06/2019
Обществена поръчка за строителство чрез процедура публично състезание по ЗОП с предмет: Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Възстановяване и основен ремонт...
10/06/2019
Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Реконструкция и рехабилитация на улица ”Лев По...
28/05/2019
Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Реконструкция и рехабилитация на улица ”6 – ти...
28/05/2019
Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на обекти на община Мъглиж по три обособени позиции: О...
16/05/2019
Пазарни консултации по смисъла на чл.44 от Закона за обществените поръчки, за определяне стойността на разходите за упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект: „Възстановяване и основен...
14/05/2019
Обществена поръчка за строителство чрез процедура Публично състезание по ЗОП с предмет: Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция на водопровод в с.Ягода - І етап - Ре...
30/04/2019
Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Рехабилитация и основен ремонт на улица „Украй...
12/04/2019
Пазарни консултации по смисъла на чл.44 от Закона за обществените поръчки, за определяне стойността на разходите за упражняване на строителен надзор при изпълнение на обекти на община Мъглиж по три об...
12/04/2019
Пазарни консултации по смисъла на чл.44 от Закона за обществените поръчки, за определяне стойността на разходите за изпълнение на строително-монтажните работи за реализиране на строеж: \"Реконструкция...
08/04/2019
Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: Избор на изпълнител на дейности, свързани с осигуряване на нормални условия за предвижване на моторни превозни средства през...
01/04/2019
Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: Избор на изпълнител на дейности, свързани с осигуряване на нормална проводимост на речните корита на реките в регулация, находя...