Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Профил на купувача

26/03/2019
Пазарни консултации по смисъла на чл.44 от Закона за обществените поръчки, за определяне стойността на разходите за изпълнение на строително-монтажните работи за реализиране на строеж: „Реконструкция...
26/03/2019
Пазарни консултации по смисъла на чл.44 от Закона за обществените поръчки, за определяне стойността на разходите за изпълнение на строително-монтажните работи за реализиране на строеж: „Реконструкция...
26/03/2019
Пазарни консултации по смисъла на чл.44 от Закона за обществените поръчки, за определяне стойността на разходите за изпълнение на строително-монтажните работи за реализиране на строеж: „Рехабилитация...
15/03/2019
Обществена поръчка за строителство чрез процедура Публично състезание по ЗОП с предмет: \"Избор на изпълнител на строително-монтажните работи на обект „Реконструкция на част от водопроводната мрежа на...
01/03/2019
Обява за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: Избор на изпълнител на строително-монтажните работи за реализиране на строеж: \"Рехабилитация на уличното платно...
25/02/2019
Обществена поръчка за строителство чрез процедура публично състезание по ЗОП с предмет: Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект: „Рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мре...
25/02/2019
Възлагане на обществена поръчка за доставка чрез открита процедура по ЗОП с предмет: \"Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детските градини на територията на Община Мъглиж, Област Стара Заго...
19/02/2019
Обществена поръчка поръчка по реда на чл.182, ал.1, т.5 от ЗОП Пряко договаряне с предмет: \"Възлагане изпълнението на неотложни аварийно-възстановителни работи по описаните участъци от общински път S...
12/02/2019
Обява за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 2, ал. 3 от ЗОП с предмет: Избор на изпълнител на строително- ремонтните работи на обект: Водоснабдяване - гр. Мъглиж ул. ”Генерал Гурко”
12/02/2019
Провеждане на пазарни консултации по реда на чл. 44 от ЗОП за проект: „Ремонт на съществуващ парк, находящ се в УПИ I, кв. 42 по плана на гр. Мъглиж, община Мъглиж“, във връзка с кандидатстване по по...
12/02/2019
Провеждане на пазарни консултации по реда на чл. 44 от ЗОП за проект: „Ремонт на съществуващ парк, находящ се в УПИ V, кв. 370 по плана на гр. Мъглиж, община Мъглиж“, във връзка с кандидатстване по п...
08/01/2019
Обществена поръчка поръчка по реда на чл.182, ал.1, т.5 от ЗОП Пряко договаряне с предмет \"Приготвяне и предоставяне на топла пакетирана храна, отговаряща на изискванията на ЗХ, във връзка с предоста...
20/12/2018
Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: \"Избор на изпълнител за изпълнение на строително-ремонтните работи на обект:\"Текущ ремонт на уличното осветление на територия...
18/12/2018
Обществена поръчка чрез процедура Публично състезание по ЗОП с предмет: \"Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци на община Мъглиж до Претоварна станция - Казанлък\"
06/11/2018
Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: \"Зимно поддържане и снегопочистване на пътна мрежа IV-ти (четвърти) клас в община Мъглиж през експлоатационния период на 201...
06/11/2018
Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: \"Доставка на техническа сол (натриев хлорид) и пясък за зимно поддържане и снегопочистване на пътна мрежа IV-ти (четвърти) к...
03/10/2018
Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: Избор на изпълнител на строително-монтажните работи на обект: Път SZR-1082 \"с. Тулово – с. Юлиево\", подучастък от км3+690 до...
26/09/2018
Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител на строително-монтажните работи на обект: Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в община Мъгли...
30/08/2018
Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: Избор на изпълнител на строително-монтажните работи на обект: Текущ ремонт, благоустрояване и паркоустрояване на тротоарни площ...
26/07/2018
Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: Избор на изпълнител за изпълнение на строително-монтажните работи на обект: \"Текущ ремонт на уличното осветление на територи...