Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Профил на купувача

28/06/2018
Обява за обществена поръчка по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: Проектиране и упражняване на авторски надзор на проект: Рехабилитация на улицa „Генерал Гурко“ от ОТ 1029 до ОТ 633 с приблизителна дължина...
28/06/2018
Провеждане на пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП във връзка с проект: „Открита спортна площадка в УПИ III – 2901, кв. 112, гр. Мъглиж“ на Община Мъглиж, допустим за финансиране към ПРСР 2014 – 2020...
14/06/2018
Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: Проектиране и авторски надзор за въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на общинска администрация на Община Мъ...
14/06/2018
Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: Проектиране и авторскинадзор на открита спортна площадка с тента в УПИ ІІІ-2901, кв. 112, гр. Мъглиж
28/05/2018
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за детските и социалните заведения и обществена трапезария намиращи се на територията на Община Мъглиж...
21/05/2018
Обществена поръчка по реда на чл.182, ал. 1, т.5 от ЗОП Пряко договаряне с предмет: „Укрепване на два броя свлачища на път SZR 1081-IV с.Тулово – гр.Мъглиж – с.Селце“.
13/02/2018
Обществена поръчка чрез процедура Публично състезание с предмет: „Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Община Мъглиж за срок от 1 година”
07/02/2018
Обществена поръчка поръчка по реда на чл.182, ал.1, т.5 от ЗОП Пряко договаряне с предмет \"Приготвяне и предоставяне на топла пакетирана храна, отговаряща на изискванията на ЗХ, с транспорт за собств...
07/02/2018
Обществена поръчка по реда на чл.182, ал.1, т.5 от ЗОП Пряко договаряне с предмет: \"Приготвяне и предоставяне на топла пакетирана храна, отговаряща на изискванията на ЗХ, с транспорт за собствена сме...
07/02/2018
Публично състезание за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на енергоефективни мерки с гарантиран резултат на Целодневна детска градина „Здравец” с. Ветрен, община Мъг...
28/09/2017
Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Община Мъглиж
13/09/2017
Публична покана с предмет: „Почистване и основен ремонт на съществуващо дере в регулацията на село Ягода с дължина 530 метра, кв. 6, кв. 7, кв. 8, кв. 9 и кв. 109 с. Ягода, община Мъглиж“ – Етап I - „...
11/09/2017
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РЕДА ЗА ПЛАНИРАНЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРОЦЕДУРИТЕ И ЗА КОНТРОЛ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, КАКТО И ЗА ПОДДЪРЖАНЕТО НА ПРОФИЛА НА КУПУ...
10/08/2017
Публична покана с предмет: „Доставка на нови метални специализирани съдове за събиране на битови отпадъци - контейнери тип „Бобър“ 1.1 м³ за нуждите на община Мъглиж“
09/05/2017
ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: \"Избор на изпълнител на строително-монтажните работи на обект „Почистване и основен ремонт на съществуващо дере в регулацията...
12/10/2016
Покана за провеждане на пазарни консултации по проект \"Преустройство, основен ремонт и обновяване на НЧ „Напредък – 1902 г.”, с. Зимница, общ. Мъглиж“
18/08/2016
ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет:„Предоставяне на проектантски услуги за подготовка на инвестиционни проекти, необходими на община Мъглиж за кандидатстване с п...
02/08/2016
Обява за обществена поръчка с предмет на поръчката: „Изпълнение на енергоефективни мерки с гарантиран резултат на Информационен център към „Общинска администрация“ гр. Мъглиж“
18/05/2016
Публична покана с предмет: „Изграждане на водопровод за водоснабдяване с минерална вода на съществуваща обществена сграда – баня – съществуващ плаж в УПИ II – 96,97, 98, 1622 и водоснабдяване на същес...