Център за услуги
и информация
04321 / 33 01

Профил на купувача

07/02/2018
Обществена поръчка поръчка по реда на чл.182, ал.1, т.5 от ЗОП Пряко договаряне с предмет \"Приготвяне и предоставяне на топла пакетирана храна, отговаряща на изискванията на ЗХ, с транспорт за собств...
07/02/2018
Обществена поръчка по реда на чл.182, ал.1, т.5 от ЗОП Пряко договаряне с предмет: \"Приготвяне и предоставяне на топла пакетирана храна, отговаряща на изискванията на ЗХ, с транспорт за собствена сме...
07/02/2018
Публично състезание за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на енергоефективни мерки с гарантиран резултат на Целодневна детска градина „Здравец” с. Ветрен, община Мъг...
28/09/2017
Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Община Мъглиж
13/09/2017
Публична покана с предмет: „Почистване и основен ремонт на съществуващо дере в регулацията на село Ягода с дължина 530 метра, кв. 6, кв. 7, кв. 8, кв. 9 и кв. 109 с. Ягода, община Мъглиж“ – Етап I - „...
11/09/2017
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РЕДА ЗА ПЛАНИРАНЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРОЦЕДУРИТЕ И ЗА КОНТРОЛ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, КАКТО И ЗА ПОДДЪРЖАНЕТО НА ПРОФИЛА НА КУПУ...
10/08/2017
Публична покана с предмет: „Доставка на нови метални специализирани съдове за събиране на битови отпадъци - контейнери тип „Бобър“ 1.1 м³ за нуждите на община Мъглиж“
09/05/2017
ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: \"Избор на изпълнител на строително-монтажните работи на обект „Почистване и основен ремонт на съществуващо дере в регулацията...
12/10/2016
Покана за провеждане на пазарни консултации по проект \"Преустройство, основен ремонт и обновяване на НЧ „Напредък – 1902 г.”, с. Зимница, общ. Мъглиж“
18/08/2016
ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет:„Предоставяне на проектантски услуги за подготовка на инвестиционни проекти, необходими на община Мъглиж за кандидатстване с п...
02/08/2016
Обява за обществена поръчка с предмет на поръчката: „Изпълнение на енергоефективни мерки с гарантиран резултат на Информационен център към „Общинска администрация“ гр. Мъглиж“
18/05/2016
Публична покана с предмет: „Изграждане на водопровод за водоснабдяване с минерална вода на съществуваща обществена сграда – баня – съществуващ плаж в УПИ II – 96,97, 98, 1622 и водоснабдяване на същес...
19/04/2016
Обществена поръчка по реда на глава осем \"А\" от ЗОП чрез Публична покана с предмет:\"Избор на изпълнител за провеждане на обучения на служителите на Община Мъглиж\", в изпълнение на Дейност 4 \"Пров...
15/01/2016
Публична покана с предмет: „Проектиране и изпълнение на енергоефективни мерки с гарантиран резултат на обект Пенсионерски клуб „Мъдрост” – гр. Мъглиж, общ. Мъглиж”
15/01/2016
Публична покана с предмет: „Изпълнение на енергоефективни мерки с гарантиран резултат на обект Пенсионерски клуб „Тунджа” – с.Юлиево, общ.Мъглиж”
01/12/2015
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи и асфалтиране на пътища за „Рехабилитация и реконструкция на улици и т...
18/11/2015
Публична покана с предмет: „Основен ремонт на отводнителни канали находящи се по улици с о.т.105, 101, 102, 130, 143 и 145 и по ул. „Мильо Минчев” от о.т.82 до о.т.92 по плана на с.Ветрен, общ. Мъглиж...
13/11/2015
Публична покана с предмет: „Изготвяне на технически проект за обект: \"Ремонт на покрив и подпокривно пространство на съществуваща сграда \"Бански комплекс\", находяща се в УПИ II, кв. 2 по плана на...
12/11/2015
Публична покана с предмет: \"Избор на изпълнител за извършване на ремонт и реконструкция на мостово съоръжение над р.Сливитовска на път SZR 3085-IV, K +2400, с.Ветрен – с.Сливито, община Мъглиж\"