Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Профил на купувача

19/04/2016
Обществена поръчка по реда на глава осем \"А\" от ЗОП чрез Публична покана с предмет:\"Избор на изпълнител за провеждане на обучения на служителите на Община Мъглиж\", в изпълнение на Дейност 4 \"Пров...
15/01/2016
Публична покана с предмет: „Проектиране и изпълнение на енергоефективни мерки с гарантиран резултат на обект Пенсионерски клуб „Мъдрост” – гр. Мъглиж, общ. Мъглиж”
15/01/2016
Публична покана с предмет: „Изпълнение на енергоефективни мерки с гарантиран резултат на обект Пенсионерски клуб „Тунджа” – с.Юлиево, общ.Мъглиж”
01/12/2015
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи и асфалтиране на пътища за „Рехабилитация и реконструкция на улици и т...
18/11/2015
Публична покана с предмет: „Основен ремонт на отводнителни канали находящи се по улици с о.т.105, 101, 102, 130, 143 и 145 и по ул. „Мильо Минчев” от о.т.82 до о.т.92 по плана на с.Ветрен, общ. Мъглиж...
13/11/2015
Публична покана с предмет: „Изготвяне на технически проект за обект: \"Ремонт на покрив и подпокривно пространство на съществуваща сграда \"Бански комплекс\", находяща се в УПИ II, кв. 2 по плана на...
12/11/2015
Публична покана с предмет: \"Избор на изпълнител за извършване на ремонт и реконструкция на мостово съоръжение над р.Сливитовска на път SZR 3085-IV, K +2400, с.Ветрен – с.Сливито, община Мъглиж\"
11/11/2015
Публична покана с предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване на пътна мрежа IV-ти (четвърти) клас в община Мъглиж през експлоатационния период на 2015 - 2016 год.”
13/10/2015
Публична покана с предмет: „Ремонт на Народно читалище „Заря–1905, с.Тулово, община Мъглиж, финансиран по договор No24/322/00758/23.07.2014г. за отпускане на финансова помощ по мярка 322 “Обновяване и...
13/10/2015
Публична покана с предмет: „Ремонт на Народно читалище „Развитие – 1921, с. Дъбово, община Мъглиж, финансиран по договор №24/322/00755/23.07.2014 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 322 “Обнов...
13/10/2015
Публична покана с предмет: „Текущ ремонт, рехабилитация и реконструкция на обекти от уличната мрежа и пътната инфраструктура на територията на Община Мъглиж“ по две обособени позиции
24/09/2015
Публична покана с предмет: «Изготвяне на технически проект за обект: „Аварийно възстановяване, укрепване и обезопасяване на участъци от общински път «SZR 1081 (с.Тулово – гр.Мъглиж – с.Селце) », общ.М...
24/09/2015
Публична покана с предмет:„Изготвяне на проект за обект:“Укрепване на сградата и реновиране на прилежащите външни площи на сградата на Народно читалище „Пробуда – 1897“ гр.Мъглиж” за нуждите на Община...
14/07/2015
Публична покана с предмет:„Изготвяне на проект за обект:“Частичен ремонт по чл.151, ал.1, т.3 от ЗУТ на част от сградата на Народно читалище „Пробуда–1897“ гр.Мъглиж и прилежащите външни площи в частт...
04/06/2015
Обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги по сметоизвозване на твърди битови отпадъци от съдове за смет на територията на община Мъглиж”
18/05/2015
Публична покана с предмет:\"Избор на изпълнител за извършване на ремонт и реконструкция на мостово съоръжение над р.Сливитовска на път SZR 3085-IV, K+2400, с.Ветрен – с.Сливито, община Мъглиж\"
26/03/2015
Публична покана с предмет: „Ремонт на Народно читалище „Заря – 1905, с. Тулово, община Мъглиж, финансиран по договор №24/322/00758/23.07.2014 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 322 “Обновяван...