Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Профил на купувача

17/09/2013
Публична покана за обществена поръчка с предмет: „Приготвяне и доставка на готова храна за обяд на учениците от 1-ви до 3-ти клас и на закуска за учениците от 1-ви до 4-ти клас и децата от подготвител...
31/07/2013
Публична покана с предмет: „Ремонт на сгради общинска собственост в община Мъглиж”, включващи: 1. Ремонт на покрив на детска градина в гр. Мъглиж; 2. Ремонт на здравна служба ситуирана в сградата на...
24/07/2013
Публична покана с предмет: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператер чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие”
09/07/2013
Публична покана с предмет: «Изграждане на противопожарни съоръжения за превенция – 3 броя наблюдателни кули и 2 броя изкуствени водоизточници по проект „Превенция на горите в община Мъглиж от пожари”,...
09/07/2013
Публична покана с предмет: Извършване на доставка на специализирано оборудване за защитни средства, средства за наблюдение и комуникация, и оборудване за противопожарни депа, по проект „Превенция на г...
09/07/2013
Публична покана с предмет: «Рехабилитация на гробищен парк, алейна мрежа, навес, едноетажна масивна сграда и плътна ограда в ПИ 49494.93610 и ПИ 49494.93.611 по КККР на град Мъглиж»
09/07/2013
Oбществена поръчка с предмет: „Изготвяне и разпространение на рекламни материали за публичност, информираност и визуализация и организиране на събития, свързани с изпълнението на проект BG0713EFF341...
09/07/2013
Публична покана за участие в обществена поръчка с предмет: “Доставка на канцеларски и санитарни материали, компютърна техника и офис-оборудване, офис-консумативи, ...
09/07/2013
Публична покана за обществена поръчка с предмет: “Осигуряване на информация и публичност” по Договор ВG051РО001-5.1.04-0196-С-0001, проект „Предоставяне на услуги в дома на територията на община Мъгли...
09/07/2013
Публична покана с предмет: Провеждане на мероприятия, обучение и консултиране на кадри, изработка и доставка на информационни, рекламни и канцеларски материали, консумативи за офис – техника, компютър...