Център за услуги
и информация
04321 / 33 01

Дирекции и звена

I. ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ


Дирекция „Административно обслужване, Бюджет и Финанси”

Директор на Дирекция „АОБФ” Капка Бакалова тел.: 04321/33-04
Главен Експерт „Бюджет и ТРЗ” Росица Тянова тел.: 04321/33-04
Главен Експерт "Счетоводство" Даниела Петкова  тел.: 04321/33-09
Главен счетоводител Мария Костадинова - Бабова тел.: 04321/33-09
Главен специалист - касиер Калинка Гладичева тел.: 04321/33-09
Главен специалист "Обща канцелария" Юлка Кехайова тел.: 04321/33-01
Старши счетоводител Деляна Емануилова тел.: 04321/33-09
Младши експерт "КАО" Христина Георгиева тел.: 04321/20-25


II. СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция „Инвестиции и Устройство на територията”

Директор на Дирекция „ИУТ” инж. Христо Щерев тел.: 04321/33-10
Главен експерт "Устройство на територията" инж. Гергана Иванова тел.: 04321/33-17
Главен специалист "Устройство на територията" Катя Василева тел.: 04321/23-18
Главен експерт "Устройство на територията" инж. Петър Петров тел.: 04321/33-17
Старши експерт "Устройство на територията" вакантна тел.: 04321/23-18
Секретар на МКБППМН и Звено "Общински съвет" Христиана Минчева тел.: 04321/33-25
Старши специалист Радослав Запрянов тел.: 04321/33-25
Главен архитект   0,5 бр. Арх. Петър Влахов тел.: 04321/23-18
Младши експерт "ОМП, ГЗ и СИ"   0,5 бр.    Трифон Трифонов тел.: 04321/33-15


Дирекция „Устойчиво развитие, Хуманитарни дейности, Евроинтеграция и Общинска собственост”

Директор на Дирекция „УРХДЕОС” инж. Радка Трендева тел.: 04321/33-16
Главен експерт "Стопански дейности" Валентин Димитров тел.: 04321/33-23
Главен юрисконсулт Зорница Светославова тел.: 04321/33-22
Старши експерт "Общинска Собственост" Емилия Гочева тел.: 04321/33-19
Старши експерт "Общинска Собственост" Златина Димитрова тел.: 04321/33-19
Младши експерт "Общинска Собственост" Теодора Даскалова тел.: 04321/33-19
Младши експерт „Образование и Здравеопазване” Ваня Желязкова тел.: 04321/33-03
Младши експерт "Общинска Собственост" Симона Николова тел.: 04321/33-21
Старши специалист "Образование, Здравеопазване, Социални дейности" Красимира Киркова тел.: 04321/33-12


III. СПОМАГАТЕЛНИ ЗВЕНА

Главен Специалист "Човешки ресурси"   Бистра Великова тел.: 04321/33-23
Главен Специалист "ГРАО" Любка Сербезова тел.: 04321/20-25
Старши специалист "ГРАО" Мариана Лангурова тел.: 04321/20-25
Старши специалист "КАО" Валентина Кучкова тел.: 04321/21-02
Специалист "ГРАО" Атанаска Димитрова тел.: 04321/20-25
Младши експерт "Евроинтеграция" Ивелина Господинова тел.: 04321/21-02
Главен инспектор "Местни приходи" Станка Тодорова тел.: 04321/33-27
Старши специалист-счетоводител Тотка Пандева тел.: 04321/33-09
Старши експерт "Местни приходи" Георги Порязов тел.: 04321/33-27
Специалист - касиер "Местни приходи" Мария Михайлова тел.: 04321/33-27
Специалист „Земеделие и Гори” Христо Йоргов тел.: 04321/23-18
Младши експерт - еколог Цветана Иванова тел.: 04321/33-21
Главен специалист кметство с.Ягода Антоанета Кършакова тел.: 04322/28-16
Главен специалист кметство с.Ветрен - тел.: 04332/22-89
Главен специалист кметство с.Дъбово Иванка Атанасова тел.: 04333/22-30
Главен специалист кметство с.Тулово Галина Георгиева тел.: 04323/22-23
Главен специалист кметство с.Зимница Росица Койчева тел.: 04354/22-89
Главен специалист кметство с.Юлиево Минка Канджева тел.: 04339/22-70
Главен специалист кметство с.Шаново Велина Колева тел.: 04344/22-65
Техник-механик съобщителна техника Кольо Колев тел.: 04321/33-23
Оператор сигурност Пламен Филипов тел.: 04321/33-28; 22-00
Оператор сигурност Янко Щерев тел.: 04321/33-28; 22-00
Оператор сигурност Иван Азманов тел.: 04321/33-28; 22-00
Оператор сигурност Райчо Трифонов тел.: 04321/33-28; 22-00
Оператор сигурност Велимир Трифонов тел.: 04321/33-28; 22-00
Оператор сигурност Румен Стоянов тел.: 04321/33-28; 22-00
Чистач/хигиенист Марийка Христова  
Чистач/хигиенист Делка Михайлова  
Чистач/хигиенист Стоянка Карастоянова