Община мъглиж - официален сайт

Административни услуги

Административни услуги "Селско стопанство и екология":

1.  2006 Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд
2.  2007 Издаване на удостоверение за билки от култивирани лечебни растения
3.  2029 Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства (извършва се от кметствата)
4.  2045 Издаване на разрешително за достъп до горски територии
5.  2066 Издаване на позволително за ползване на лечебни растения
6.  2086 Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи
7.  2122 Издаване на удостоверение за собственост на земеделска земя от емлячен регистър

 

Административни услуги "Контрол по строителството":

1.  2667 Одобряване на План за управление на строителните отпадъци и/или План за безопасност и здраве

 

Правни и административно-технически услуги:

1.  1994  Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган
2.   2784 Вписване в Регистър на местните поделения на вероизповеданията

 

Административни услуги "Зелена система":

1.  1996 Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар
2.  2031 Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение
3.  2046 Експертна оценка на дървесина и храстова растителност
4.  2068 Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии

 

Други услуги:

1.   Приемане на заявления за предоставяне на услугата – Домашен социален патронаж
2.   Протокол за устно заявена услуга
3.   Заявление за Комплексна административна услуга
4.   Необходими документи за издаване на удостоверение за енергийни спестявания
5.   Административна регистрация на кучета
6.   Упражняване на правата на субектите на данни, съгласно ОРЗД и ЗЗЛД.
7.   Даване и оттегляне на съгласие за обработка на лични данни, съгласно ОРЗД

 

 

Към страница 1                              

 

 

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?