Община мъглиж - официален сайт

Издаване на разрешение за ползване чрез експлоатация при извършване на специално ползване на пътища

На основание на:

Наредба за специално ползване на пътищата (обн., ДВ, бр. 62 от 13.07.2001 г.) - чл. 3, във връзка с § 1, т.

Необходими документи:

- В зависимост от искането: използването на пътищата за превозване на тежки и извънгабаритни товари или за осъществяване на други дейности в обхвата на пътя и в обслужващите зони, като: изграждане и експлоатация на търговски крайпътни обекти и на пътни връзки към тях, както и на площадки за оказване на пътна помощ и на пътни връзки към тях; изграждане и експлоатация на рекламни съоръжения; изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения и тяхната експлоатация в обхвата на пътя; временно ползване на части от пътното платно и земи в обхвата на пътя от други лица. проект /схема / за ВОД
- решение на Общински съвет Мъглиж за предварително съгласие за право на прокарване
- копие от РС

Срок на изпълнение: 7 дни

Срок на валидност: до приключване на СМР

Процедура по предоставяне на услугата:

Заявлението се подава в ЦУИГ –община Мъглиж, където се завежда. Таксата за услугата се плаща в служба „ МДТ” или по банков път.
Услугата се извършва от длъжностни лица в дирекция „ ИУТ”. Разрешителното се получава в ЦУИГ – община Мъглиж или по посочения от заявителя начин.Техническа такса:

50.00 лв.

Формуляр: Заявление

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?