Община мъглиж - официален сайт

Издаване на разрешение за разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешно квартални пространства (за строежи с влязло в сила разрешение за строеж)

На основание на:

Закон за устройство на територията - чл. 148, във връзка с; чл. 72, ал. 1

Необходими документи:

Влезнало в сила разрешение за строеж

Срок на изпълнение: 7 дни

Срок на валидност:

До приключване на строително – монтажните работи

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в ЦУИГ към Общинска администрация - Мъглиж.
Заявлението се регистрира в електронната система за документооборот, като заявителят заплаща дължимата такса в зависимост от вида на услугата в данъчна служба, след което специалиста в ЦУИГ насочва преписката към Кмета на Община Мъглиж, а той пренасочва преписката към главния архитект на Община Мъглиж.
Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в Дирекция „И и УТ” в Oбщинска администрация - Мъглиж. След разглеждане на представените документи се издава разрешение за строеж (разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешно квартални пространства).
Разрешението за строеж (разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешно квартални пространства) се получава от заявителя в Дирекция „И и УТ”.

Техническа такса:

- възстановяване на пътна настилка – 140 лв./кв. м
- възстановяване на терени без трайна настилка, банкети на пътища и зелени площи – 40 лв./кв. м
- възстановяване на настилка от плочи – 60,00 лв./кв. м
- възстановяване на бордюри – 35 лв./м

Формуляр: Заявление

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?