Община мъглиж - официален сайт

Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти

На основание на:

Закон за общинската собственост - чл. 62, ал. 4, във връзка с; чл. 5

Необходими документи:

Заявление по образец

Срок на изпълнение: 7 дни

Срок на валидност: до промяна на обстоятелствата

Процедура по извършване на административната услуга:

Заинтересованите лица подават заявлението с приложените документи лично или чрез упълномощено лице в ЦУИГ в общината. Те следва да заплатят и дължимата такса за извършване на услугата, при което касиера издава квитанция за платената сума.
След получаването на изискуемите документи образуваната преписка се насочва към главен експерт "Общинска собственост". Последният в срок от 7 дни проверява основанията на искането на заявителя и наличната информация в общинските регистри относно имота. Когато в тях се съдържат данни за осъществени разпоредителни действия или за други факти и обстоятелства относно имота, експертът изготвя и подписва удостоверение, което съдържа извлечение от съдържанието на актовите книги. След това той го предоставя за получаване в ЦУИГ от заявителя.Tакса: 7 лева

Формуляр: Заявление

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?