Община мъглиж - официален сайт

Издаване на заповед за изземване на имот

На основание на:

Закон за собствеността и ползването на земеделските земи - чл. 34, ал. 1

Необходими документи:

- Заявление по образец
- документ за собственост на имота
- скица на имота

Срок на изпълнение: 30 дни

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Искането, заедно с приложените документи, се приема от специалист в ЦУИГ към общинска администрация –Мъглиж. Искането се регистрира в електронната система за документооборот. Процедурата се извършва в Дирекция УРХДЕИОС, изисква се служебно информация от Общинската служба по Земеделие, представените документи са проверяват, извършва се проверка на терен и се издава заповед за принудително изземане на имотите и предоставянето им на законния ползвател. Ако в 3 /три/ дневен срок от датата на връчване на заповедта, лицето от което се изземат имотите внесе по сумата, представляваща трикратния размер на средното годишно рентно плащане, се спира изпълнението на заповедта и сумата се предоставя на жалбоподателя. В противен случай заповедта подлежи на незабавно изпълнение. Изземането на имотите по административен ред и предоставянето им на ползвателя се извършва в присъствието и със съдействието на органите на УП Мъглиж. Изготвя се протокол.

Формуляр: Заявление

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?