Община мъглиж - официален сайт

Обявления и търгове

Търгове по Заповед № РД-09-190 / 16.05.2019 г.

Разпределение на пасища, мери и ливади за стопанската 2019/2020 г.

Заповед № 94К-12-1#1 / 30.04.2019г.

Търгове по Заповед № РД-09-156 / 19.04.2019 г.

Годишен отчет за 2018г., относно изпълнението на Програма за насърчаване на използването на възобновяеми енергийни източници на община Мъглиж.

Годишен отчет за 2018г., относно изпълнението на програмата за енергийна ефективност.

Търгове по Заповед № РД-09-90 / 08.03.2019 г.

Публичeн конкурс за предоставяне под наем на движими вещи - частна общинска собственост на основание Заповед № 80-0018#3 / 01.03.2019г.

Търгове по Заповед № РД-09-28 / 28.01.2019 г.

Покана за общественно обсъждане на проект за бюджет 2019 година

Покана за предоставяне на оферта за участие в процедура за избор на финансова институция, която да предостави дългосрочен кредит на Община Мъглиж

Търгове по Заповед № РД-09-345 / 05.11.2018 г.

Информация за заинтересованата общественост съгласно изискванията на чл.116д, ал.1 от ЗООС

Заповеди по чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ)

Покана за предоставяне на оферта за участие в процедура за избор на финансова институция, която да предостави дългосрочен кредит на Община Мъглиж

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

Търгове по Заповед № РД-09-254 / 20.08.2018 г.

Покана за обществено обсъждане на поемане на дългосрочен общински дълг от банкова институция във връзка с реализирането на инвестиционен проект в полза на местната общност

Обява на Общинска служба земеделие гр.Мъглиж - изх.№СД-21-218/03.08.2018г

Заповед на РДГ - Стара Загора № РД-05-40 / 19.07.2018 г.

Покана за обществено обсъждане на поемане на дългосрочен общински дълг от банкова институция във връзка с реализирането на инвестиционен проект в полза на местната общност

Покана за обществено обсъждане отчет на бюджет 2017 година

Търгове по Заповед № РД-09-214 / 03.07.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ И ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА КЪМ НЕГО

Покана за предоставяне на оферта за участие в процедура за избор на финансова институция, която да предостави дългосрочен кредит на Община Мъглиж

Покана за обществено обсъждане на поемане на дългосрочен общински дълг от банкова институция във връзка с реализирането на инвестиционен проект в полза на местната общност

Търг по Заповед № РД-09-144 / 11.05.2018 г.

Покана за предоставяне на оферта за участие в процедура за избор на финансова институция, която да предостави дългосрочен кредит на Община Мъглиж

Покана за предоставяне на оферта за участие в процедура за избор на финансова институция, която да предостави дългосрочен кредит на Община Мъглиж

Търг по Заповед № РД-09-138 / 03.05.2018 г.

Разпределение на пасища, мери и ливади в Община Мъглиж за 2018/2019 стопанска година

Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за ползване на воден обект за реинжектиране на топлинно замърсени води, чрез нови съоръжения

Годишен отчет на програмата за енергийна ефективност - 2017г.

Годишен отчет на програмата за насърчаване на използването на възобновяеми енергийни източници - 2017г.

Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ БАНКОВА ИНСТИТУЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ В ПОЛЗА НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ

Съобщение за публично обявяване за изменение на Разрешително за водовземане на подземни води.

Търг по Заповед № РД-09-73 / 09.03.2018 г.

Търг по Заповед № РД-09-35 / 08.02.2018 г.

Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения

Заповед по чл. 37в, ал. 4 и ал. 16 на Кметна на Община Мъглиж

Зповед № РД-07-536 / 21.12.2017г. на Областна дирекция "Земеделие" - Стара Загора

Търг по Заповед № РД-09- 1 / 02.01.2018 г.

Покана за общественно обсъждане на проект за бюджет 2018 година

Заповед за пряко договаряне

Покана за избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен кредит на Община Мъглиж

Търгове по Заповед № РД-09-356 / 14.11.2017г.

Търгове по Заповед № РД-09-355 / 14.11.2017г.

Протокол за извършена проверка във връзка със Заявление № 94С-338-1 / 27.10.2017г.

Търгове по Заповед № РД-09-320 / 11.10.2017г.

Покана за кръгла маса по проект "ХАЗАРТЪТ - РАЗРУШИТЕЛ НА ЧОВЕШКИ СЪДБИ"

Покана за информационен ден по проект "ХАЗАРТЪТ - РАЗРУШИТЕЛ НА ЧОВЕШКИ СЪДБИ"

Покана за обучителен семинар по проект "ХАЗАРТЪТ - РАЗРУШИТЕЛ НА ЧОВЕШКИ СЪДБИ"

Покана за обучителен семинар по проект "ХАЗАРТЪТ - РАЗРУШИТЕЛ НА ЧОВЕШКИ СЪДБИ"

Покана за информационен ден по проект "ХАЗАРТЪТ - РАЗРУШИТЕЛ НА ЧОВЕШКИ СЪДБИ"

Покана за информационен ден по проект "ХАЗАРТЪТ - РАЗРУШИТЕЛ НА ЧОВЕШКИ СЪДБИ"

Търгове по Заповед № РД-09-281 / 13.09.2017г.

Покана за информационен ден по проект "ХАЗАРТЪТ - РАЗРУШИТЕЛ НА ЧОВЕШКИ СЪДБИ"

Покана за информационен ден по проект "ХАЗАРТЪТ - РАЗРУШИТЕЛ НА ЧОВЕШКИ СЪДБИ"

Покана за обучителен семинар по проект "ХАЗАРТЪТ - РАЗРУШИТЕЛ НА ЧОВЕШКИ СЪДБИ"

Покана за информационен ден "ХАЗАРТЪТ - РАЗРУШИТЕЛ НА ЧОВЕШКИ СЪДБИ"

Покана за информационен ден по проект - "ХАЗАРТЪТ - РАЗРУШИТЕЛ НА ЧОВЕШКИ СЪДБИ"

Покана за информационен ден по проект - "ХАЗАРТЪТ - РАЗРУШИТЕЛ НА ЧОВЕШКИ СЪДБИ".

Покана за обучителен семинар по проект "ХАЗАРТЪТ - РАЗРУШИТЕЛ НА ЧОВЕШКИ СЪДБИ"

Покана за информационен ден по проект "ХАЗАРТЪТ - РАЗРУШИТЕЛ НА ЧОВЕШКИ СЪДБИ"

Покана за информационен ден по проект "ХАЗАРТЪТ - РАЗРУШИТЕЛ НА ЧОВЕШКИ СЪДБИ".

Заповед №РД-07-220/02.08.2017г. - на Областна дирекция "ЗЕМЕДЕЛИЕ"

Покана за обучителен семинар по проект "ХАЗАРТЪТ - РАЗРУШИТЕЛ НА ЧОВЕШКИ СЪДБИ"

Общинска служба по земеделие гр.Мъглиж уведомява собствениците и ползвателите на земеделска земя, че...

Спечелен проект "ХАЗАРТЪТ - РАЗРУШИТЕЛ НА ЧОВЕШКИ СЪДБИ"

Търгове по Заповед № РД-09-239 / 12.07.2017г.

Заповед № РД-07-173 / 22.06.2017г. на Областна дирекция "Земеделие"-Стара Загора относно обявен пожароопасен сезон

Търгове по Заповед № РД-09-210 / 06.06.2017г.

Корпоративна идентичност на „ЕВН Бьлгария Електроразпределение" ЕАД

Съобщение за публично обявление за промяна на Разрешително № 002/14.04.2015г. за водовземане на минерална вода

Уведомяваме собствениците на урегулиран поземлен имот VI-27 в кв.6 по плана на с.Ягода

Уведомяваме собствениците на урегулиран поземлен имот V-28 в кв.6 по плана на с.Ягода

Търгове по Заповед № РД-09-179 / 15.05.2017г.

Заповед № РД-07-086 / 02.03.2017г. - определяне на комисии по землища в Община Мъглиж

Търгове по Заповед № РД-09-107 / 16.03.2017г.

Разпределение на пасища, мери и ливади в Община Мъглиж за 2017/2018 стопанска година

Търгове за продажба, предоставяне под аренда и отдаване под наем на имоти oбщинска собственост по Заповед № РД-09-51/08.02.2017г.

Годишен отчет на програмата за енергийна ефективност - 2016г.

Покана за обществено обсъждане отчет на бюджет 2016 година

Проект за санитарно-охранителна зона на водовземни съоражения -ЕТК-1 и ЕТК-2 за питейно -битово водоснабдяване на Обект "ЗАВОД 4"

Заповеди по чл. 37, ал. 4 от ЗСПЗЗ

Покана за обществено обсъждане проект за бюджет 2017 година

Съобщение за публично обявление за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода "Минерален плаж" с.Ягода

Проект „Топъл обяд в община Мъглиж"

Обявление във връзка със Заповед № 95-101-24#5 / 06.12.2016г. относно одобрен ПУП

Съобщение за публично обявление за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода СПА "Хотел Терма" с.Ягода

Публичен търг по Заповед № РД-09-407 / 28.11.2016 г.

Търгове по Заповед № РД-09-349 / 24.10.2016г.

Проект „Топъл обяд в община Мъглиж"

Търгове за предоставяне под аренда и отдаване под наем на имоти по Заповед №РД-09-329/10.10.2016г.

Заповед № РД-09-436 / 13.12.2016г. относно отдаване под наем на полски пътища и напоителни канали, които не функционират за 2016-2017 стопанска година

Търгове по Заповед №РД-09-297/12.09.2016г.

Търгове за продажба, предоставяне под аренда и отдаване под наем на имоти по Заповед №РД-09-268/30.08.2016г.

Заповед №РД-07-244/04.08.2016г. на Областна дирекция "Земеделие" - Стара Загора

Програма за управление на отпадъците в Община Мъглиж 2016-2020г.

Публични търгове за предоставяне под аренда и отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост по Заповед № РД-09-210/11.07.2016г.

Търгове за предоставяне под аренда и отдаване под наем на имоти – общинска собственост по Заповед №РД-09-163/06.06.2016г.

Търгове за продажба, предоставяне под аренда и отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост по Заповед №РД-09-145/17.05.2016г.

Публичен търг за продажба на имот–частна общинска собственост по Заповед №РД-09-304/16.09.2016г.

Покана за обществено обсъждане отчет на бюджет 2015 година

Разпределение на пасища, мери и ливади в Община Мъглиж за 2016/2017 стопанска година

Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - Обект "Дестилерия за етерично-маслени култури"

Обява на Общинска служба по земеделие гр.Мъглиж - Изх. № РД-04-237/03.08.2016г.

Търгове за продажба, предоставяне под аренда и отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост по Заповед №РД-09-59/09.03.2016г.

Открит обществен достъп до документи по чл.112, ал.3, т.1–3 ЗООС за издаване на решение за одобряване на доклад за безопасност по чл.116, ал.1 ЗООС за разрешаване изграждането и експлоатацията на предприятие с висок рисков потенциал:„Арсенал“ АД

ОБЩИНА МЪГЛИЖ НАБИРА ДОБРОВОЛЦИ ЗА УЧАСТИЕ В ДОБРОВОЛНИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЛИ ОВЛАДЯВАНЕ НА БЕДСТВИЯ, ПОЖАРИ И ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ТЯХ.

На основание Заповед № РД-09-9 / 12.01.2016 г. на Кмета на Община Мъглиж, Община Мъглиж обявява публични търгове за учредяване на възмездно право на строеж върху следните поземлени имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр.Мъглиж

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА МЪГЛИЖ

Търгове за отдаване под аренда, под наем и продажба на общински имоти по Заповед № РД-09-515/28.12.2015г.

Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения съгласно чл.50. ал.7, т.1, от Закона за водите обн.ДВ бр.67/1999г изм и доп.ДВ бр.61/2010г/)

Покана за публично обсъждане на на проекта за бюджет за 2016г. на Община Мъглиж

Търгове по Заповед № РД-09-330 / 18.09.2015г.

Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения съгласно чл.50, ал.7,т.1, от Закона за водите /обн.ДВ бр.67/1999г. изм и доп. ДВ бр.61/2010г./)

Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - Обект "Завод № 4"

Търгове за отдаване под аренда и продажба на общински имоти по Заповед № РД-09-284/21.08.2015г.

Разпределение на пасища, мери и ливади в Община Мъглиж за 2015/2016 стопанска година

Търгове за отдаване под аренда и продажба на общински имоти по Заповед № РД-09-364/11.10.2015г.

Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения съгласно чл.50, ал.7, т.1, отЗакона за водите /обн.ДВ бр.67/1999г изм и доп.ДВ бр.61/2010г/)

Регистри на имоти по чл. 72, ал. 4, във вр. с чл. 72, ал. 3 от ППЗСПЗЗ

Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект

Търгове за продажба, отдаване под наем и предоставяне под аренда по Заповед № РД-09-210 / 06.07.2015г.

Търг по Заповед № РД-09-188 / 19.06.2015г.

Протокол на комисия в изпълнение на заповед № РД-07-362/09.06.2015г. на Директора на ОД "Земеделие" гр.Стара Загора

Община Мъглиж информира жителите на гр.Мъглиж за възможни смущения в нормалното налягане на водоподаването в Източния край на града.

Съобщение за продължаване срока на действие на разрешително № 33150014/23.03.2010г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти.

Търг за предоставяне под наем на имоти частна общинска собственост по Заповед № РД-09-138 / 18.05.2015 г.

Заповед № РД-07-336 / 11.05.2015г. на Областна дирекция "Земеделие" - Стара Загора

Търгове за продажба на общински имоти по Заповед № РД-09-137 / 18.05.2015 г.

Списък на класираните кандидат-потребители и определения индивидуален месеч бюджет по проект „Нови възможности за грижа” в Община Мъглиж

До собственика на кв.145, УПИ VIII-1060 в гр.Мъглиж

Заповед № ДС-ЗД-132 / 08.04.2015г. на Областен управител на област Стара Загора

Разпределение на пасища и мери в Община Мъглиж за 2014/2015 стопанска година.

Търгове за предоставяне под аренда на общински имоти по Заповед № РД-09-37 / 19.02.2015 г.

Заповед № ДС-ЗД-3 / 08.01.2015г. на Областен управител на област Стара Загора

Заповед № РД-07-028/30.01.2015г. - разпределение на бели петна с.Юлиево

Съобщение за публично обявление за издаване на разрешение за водовземане

Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти

До собственика на кв.47, УПИ Х-816 в гр.Мъглиж

Обявява за публични търгове за продажба на общински имоти и учредяване право на строеж по Заповед № РД-09-492 / 18.12.2014 г.

Търгове за продажба на общински имоти по Заповед № РД-09-35 / 17.02.2015 г.

Обявява за публични търгове за учредяване на възмездно право на строеж върху поземлени имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр.Мъглиж

Покана за обществено обсъждане проект за бюджет 2015 година

Проект за бюджет за 2015г. на Община Мъглиж

Община Мъглиж Стартира бюджетна процедура 2015

Търгове за отдаване под наем и продажба на общински имоти по Заповед № РД-09-392 / 15.10.2014г.

Търгове за продажба на общински имоти по Заповед № РД-09-387 / 15.10.2014 г.

Разпределение "бели петна" - землище с.Шаново

Заповед и информация във връзка с възникването и разпространението на болестта "син език"

Заповед за процедури за продажба на стояща дървесина на корен, № РД-09-305/ 18.08.2014 г.

Покана за фирми изпълнители за доставка и монтаж на кухненско оборудване по проект "Подобряване качеството на предоставените социални услуги от община Мъглиж”

Изменение на Заповед № РД-09-305 / 18.08.2014г.

Предварителните регистри на имотите в землищата на общините Мъглиж, Николаево и Гурково.

Заповед № РД-07-260 / 04.08.2014г. за комисия за създаване на масиви за ползване на земеделски земи.

Община Мъглиж /ЕКАТТЕ – 49494/, област Стара Загора, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че: ...

Търгове за продажба на общински имоти по Заповед № РД-09-281 / 25.07.2014 г.

График на заседанията на Комисиите по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ, назначени със Заповед № РД-07-260 / 04.08.2014 г.

Търгове за продажба на общински имоти по Заповед № РД-09-280 / 25.07.2014 г.

Търгове за продажба на общински имоти по Заповед № РД-09-279 / 25.07.2014 г.

Tъргове за продажба на движими вещи-частна общинска собственост по Заповед № РД-09-268 / 07.07.2014 г.

Търгове за отдаване под аренда на общински имоти по Заповед № РД-09-224 / 09.06.2014г.

Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения /съгласно чл.62, ал.1 от Закона за водите/

Търгове за продажба на общински имоти по Заповед № РД-09-194/21.05.2014г.

Търгове за продажба, отдаване под наем и аренда на общински имоти по Заповед № РД-09-162/08.05.2014г.

Община Мъглиж /ЕКАТТЕ – 49494/, област Стара Загора, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че:...

Търгове за продажба на общински имоти по Заповед № РД-09-115 / 31.03.2014г.

Търгове за отдаване под наем на общински имоти по Заповед № РД-09-103 / 25.03.2014г.

Търгове за отдаване под наем и аренда на общински имоти по Заповед № РД-09-97 / 18.03.2014г.

Търгове за отдаване под наем и продажба на общински имоти по Заповед № РД-09-86 / 04.03.2014г.

Заповед за определяне на Санитарно-охранителна зона около находище на минерална вода "Ягода", с.Ягода

Община Мъглиж – обявява втори прием на документи за попълване на незаети бройки на потребители на социалните услуги „Социален асистент”, „Домашен помощник ” и „Домашен санитар ”

Община Мъглиж /ЕКАТТЕ – 49494/, област Стара Загора, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че:...

Публично обсъждане на проект за бюджет за 2014г. на Община Мъглиж

Разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения № 31590758 / 22.07.2013г.

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?