Община мъглиж - официален сайт

Одобряване на инвестиционен проект за съдебна делба с ЕСУТ

На основание на:

Закон за устройство на територията - чл. 203

Необходими документи:

- предложение от съда
- инвестиционен проект

Срок на изпълнение: определен от съда

Срок на валидност: едногодишен

Процедура по предоставяне на услугата:

Заявлението с необходимите документи се подава в ЦУИГ -Община Мъглиж. Преписката се завежда в деловодната система и се насочва към главния архитект на Общината.
Съдебна делба на съсобствена сграда, жилище или друг обект се извършва само ако съответните дялове могат да бъдат обособени в самостоятелни обекти без значителни преустройства и без неудобства, по-големи от обикновените, при спазване на строителните правила и нормативи. Главният архитект на общината по предложение на съда и в определен от него срок одобрява инвестиционен проект или издава мотивиран отказ. При наличие на техническа възможност, доказана с инвестиционен проект, се одобрява и повече от един вариант за делба.
Контролът по законосъобразност на одобряването на проектите или по отказа се извършва от съда, пред който е висящо делото за делба в същото производство.

Техническа такса:

По чл.28, т.22:
а) за жилищни сгради, вкл. пристройки, надстройки – 0.20 лв./ кв.м.
б) за нежилищни сгради и сгради със смесено предназначение, вкл. пристройки и
надстройки с площ до 1 000 кв.м. – 0.50 лв./ кв.м.
в) за широкоплощни промишлени сгради и складове с площ от 1 000 кв.м. до 5 000
кв.м. – 0.20 лв./ кв.м.
г) за преустройство и реконструкция:
- за жилищни сгради, вкл. пристройки, надстройки – 0.10 лв./ кв.м.
- за нежилищни сгради и сгради със смесено предназначение, вкл. пристройки и
надстройки с площ до 1 000 кв.м. – 0.25 лв./ кв.м.
- за широкоплощни промишлени сгради и складове с площ от 1 000 кв.м. до 5 000 кв.м.
– 0.10 лв./ кв.м.
е) за ново одобряване на инвестиционен проект, който е загубил правно действия:
- за жилищни сгради, вкл. пристройки, надстройки – 0.06 лв./ кв.м.
- за нежилищни сгради и сгради със смесено предназначение, вкл. пристройки и
надстройки с площ до 1 000 кв.м. – 0.15 лв./ кв.м.
- за широкоплощни промишлени сгради и складове с площ от 1 000 кв.м. до 5 000 кв.м.
– 0.06 лв./ кв.м.
з) за топлопреносни мрежи, за външни ВиК мрежи, за ел., телефонни кабелни линии и
кабелни телевизии – 0.10 лв./ л.м.
и) за комунално-транспортни планове с елементи на благоустрояване – 25.00 лв.
й) за обекти на техническата инфраструктура за инженерни съоръжения (геозащитни
съоръжения и мостове, приемо-предавателни станции, трансформаторни постове и др.) -
200.00 лв.

По чл.28, т.22а. За одобряване на инвестиционни проекти за сгради,
огради, съоръжения, обекти на техническата инфраструктура, линейни обекти и
благоустрояване:
а) за проекти, които се разглеждат от Общински експертен съвет по устройство на
територията – 60.00 лв.
б) за проекти, които не се разглеждат от Общински експертен съвет по устройство на
територията – 30.00 лв.

По чл.28, т.23:
а) за жилищни сгради, вкл. пристройки, надстройки – 0.10 лв./ кв.м.
б) за нежилищни сгради и сгради със смесено предназначение, вкл. пристройки и
надстройки с площ до 1 000 кв.м. – 0.25 лв./ кв.м.
в) за широкоплощни промишлени сгради и складове с площ от 1 000 кв.м. до 5 000
кв.м. – 0.10 лв/ кв.м.
г) за широкоплощни промишлени сгради и складове с площ над 5 000 кв.м. – 1 000.00
лв.
д) за преустройство и реконструкция:
- за жилищни сгради, вкл. пристройки, надстройки – 0.05 лв./ кв.м.
- за нежилищни сгради и сгради със смесено предназначение, вкл. пристройки и
надстройки с площ до 1 000 кв.м. – 0.125 лв. /кв.м.
- за широкоплощни промишлени сгради и складове с площ от 1 000 кв.м. да 5 000 кв.м.
– 0.05 лв./ кв.м.
ж) за ново одобряване и инвестиционен проект, който е загубил правно действие:
- за жилищни сгради, вкл. пристройки, надстройки – 0.03 лв./ кв.м.
- за нежилищни сгради и сгради със смесено предназначение, вкл. пристройки и
надстройки с площ до 1 000 кв.м. – 0.075 лв./ кв.м.
- за широкоплощни промишлени сгради и складове с площ от 1 000 кв.м. до 5 000 кв.м.
– 0.03 лв./ кв.м.
и) за топлопреносни мрежи, за външни ВиК мрежи, за ел., телефонни кабелни линии и
кабелни телевизии – 0.05 лв./ л.м.
й) за комунално-транспортни планове с елементи на благоустрояване – 12.50 лв.
к) за обекти на техническата инфраструктура за инженерни съоръжения (геозащитни
съоръжения и мостове, приемо-предавателни станции, трансформаторни постове и др.) -
100.00 лв.Формуляр: Заявление

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?