Община мъглиж - официален сайт

Отразяване на промени в разписания списък към кадастрален план

На основание на:

Закон за кадастъра и имотния регистър - §. 4, т. 2

Необходими документи:

документ, от който да е видно настъпилите промени

Срок на изпълнение: 14 дни

Срок на валидност: безсрочно

Процедура по предоставяне на услугата:

• Прием на заявлението с приложените документ ЦУИГ
• Завеждане в деловодната система и изпращане на преписката към Дирекция „Инвестиции и Устройство на територията“,
• Осъществяване на проверката и вписване на документа в разписен списък;
• Получаване на индивидуалния административен акт от ЦУИГ по избран от заявителя начин.

Техническа такса:

от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мъглиж

Формуляр: Заявление

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?