Община мъглиж - официален сайт

Предварително съгласие за прокарване на съоръжения на техническата инфраструктура

На основание на:

Закон за опазване на земеделските земи - чл. 21, ал. 1 и чл.29, ал.1
Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи - чл.27 и чл. 30, ал. 3

Необходими документи:

- ПУП
- списък с имотите, през които преминава техническата инфраструктура

Срок на изпълнение: 30 дни

Срок на валидност: 3 години

Процедура по предоставяне на услугата:

Заявлението с необходимите документи се подава в ЦУИГ – Община Мъглиж, където се входира в деловодната система. Таксата се заплаща в служба „ МДТ”-Мъглиж.
След това преписката се насочва към дирекция „ИУТ”. Подготвя се предложение до ОС-Мъглиж. След решение на сесия на ОС- Мъглиж се дава съгласие за прокарване на съоръжения на техническата инфраструктура.

Техническа такса:

10,00 лв.

Формуляр: Заявление

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?