Община мъглиж - официален сайт

Прекратяване на категория на туристически обект

На основание на:

Закон за туризма - чл. 137, ал. 2

Условия за прекратяване на категория:

Категория на туристическите обекти (местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения) се прекратява при следните обстоятелства:

1. с изтичането на срока на определената категория;
2. по искане на собственика или на лицето, извършващо дейност в туристическия обект – с подаване на заявлението;
3. при смърт на физическото лице, съответно при прекратяване на юридическото лице, извършващо дейност в туристическия обект;
4. ако в тримесечен срок от издаването на категорийната символика на туристическия обект лицето, извършващо дейност в него, не се яви за получаването, а за сезонните обекти – в едномесечен срок;
5. при подаване на заявление за промяна на категорията на обекта – с получаване на новото удостоверение;
6. при откриване на производство по несъстоятелност или ликвидация на хотелиера или ресторантьора;
7. при промяна на вида на туристическия обект;
8. при реконструкция, основен ремонт или преустройство на туристическия обект по смисъла на Закона за устройство на територията;
9. при повторно нарушение на изискванията за определената категория.
10. при неизпълнение на задълженията по чл. 116, ал. 1 и 6 от Закона за туризма

Процедура:

1. Прекратяване на категория на туристически обект по т.2, 3, 5, 6, 7 и 8 се извършва с подаване на писмено заявление до Кмета на община Мъглиж и връщане на категорийната символика (удостоверение и табела).
2. Прекратяване на категория на туристически обект по т.1, 4, 8, 9 и 10 се извършва служебно от категоризиращия орган.

Във всички изброени по-горе случаи категорията на туристическите обекти се прекратява със заповед на кмета на общината или на оправомощено от него длъжностно лице. Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на заповедта не спира нейното изпълнение, освен ако съдът постанови друго.
След прекратяване на категорията на туристически обект издаденото удостоверение се обезсилва. Нова категория на обекта се определя по реда на чл. 129 от Закон за туризма.
При прекратяване категорията на обекта категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на прекратяването чрез средствата за масово осведомяване.

Такси:
За прекратяване на категория на туристически обект не се дължи такса.

съгласно чл.116 от Закона за туризма:

(1) Лицата, извършващи хотелиерство, водят регистър за настанените туристи със съдържание на данните, утвърдени от министъра на туризма и публикувани на интернет страницата на Министерството на туризма.
(2) Регистърът по ал. 1 се води:
1. чрез централизирана информационна система, поддържана от министъра на туризма, достъпна чрез публично уеб-базирано или друго приложение за онлайн достъп;
2. чрез избрана от лицето, извършващо хотелиерство, информационна система, отговаряща на изискванията на Закона за електронното управление;
3. на хартиен носител по образец, утвърден от министъра на туризма и публикуван на интернет страницатана Министерството на туризма.
(3) За местата за настаняване от клас „А“ регистърът по ал. 1 се води съгласно ал. 2, т. 1 или 2.
(4) За местата за настаняване от клас „Б“, за туристическите хижи, туристическите учебни центрове и туристическите спални, както и за обектите по чл. 112, т. 1, регистърът по ал. 1 се води съгласно ал. 2, т. 1, 2 или 3.
(5) В Единната система за туристическа информация се вписват следните данни от регистрите за настаняване:
1. за туристи – граждани на Република България, на държава – членка на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария – брой на настанените туристи, дата на регистрация и дата на отпътуване;
2. за туристи – граждани на държави, извън тези по т. 1 – брой на настанените туристи, идентифициращи данни за лицата съгласно чл. 28, ал. 3 от Закона за чужденците в Репуб¬лика България, дата на регистрация и дата на отпътуване.
(6) Когато регистърът за настаняване се води съгласно:
1. алинея 2, т. 1 – данните по ал. 5 се отразяват автоматизирано в Единната система за туристическа информация;
2. алинея 2, т. 2 – лицата, извършващи хотелиерство, осигуряват автоматизиран оперативно съвместим обмен на данни между регистъра и Единната система за туристическа информация; обменът се осъществява по реда на Закона за електронното управление или чрез интерфейси за директна свързаност;
3. алинея 2, т. 3 – данните се въвеждат в Единната система за туристическа информация ежедневно чрез публично достъпен уеб или друг интерфейс и сигурна комуникационна сесия за свързаност; когато туристически обекти по ал. 4 се намират в труднодостъпни или отдалечени райони, за които липсва комуникационна свързаност, вписването се извършва веднъж седмично; районите се определят от министъра на туризма и се публикуват наинтернет страницатана Министерството на туризма въз основа на данни от Комисията за регулиране на съобщенията.
(7) Данните по ал. 5 не са публични. Достъп до тях имат:
1. лицата, извършващи хотелиерство – за данните за настанените от тях лица;
2. съответната община – за данните за броя на настанените лица, тяхното гражданство и броя на реализираните нощувки на територията ?;
3. Националната агенция за приходите – за данните за броя на настанените лица, тяхното гражданство и броя на реализираните от тях нощувки на територията на цялата страна;
4. министърът на вътрешните работи – за всички данни по ал. 5;
5. Националният статистически институт – за обобщени статистически данни, въз основа на наличните данни в Единната система за туристическа информация, в обем, определен със закон.
(8) Лицата по ал. 7, т. 2 – 5 могат да получават данните в съответния обем от Единната система за туристическа информация по реда на Закона за електронното управление.
(9) Информация от Единната система за туристическа информация може да се предоставя със заличени лични данни за настанените лица и данни за конкретни места за настаняване в отворен машинночетим формат за нуждите на повторно използване на информация от обществения сектор по реда на Закона за достъп до обществен

Формуляр: Заявление

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?