Община мъглиж - официален сайт

Презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца

На основание на:

Закон за местните данъци и такси - чл. 107, т. 3
Наредба № 3/28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралните карти и кадастралните регистри - чл. 35, ал. 1, във връзка с Закон за кадастъра и имотния регистър - §. 4

Необходими документи:

- документ за собственост
- оригинална скица

Срок на изпълнение: 7 дена

Срок на валидност: 6 месеца

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в ЦУИГ към общинска администрация –Мъглиж. Заявлението се регистрира в електронната система за документооборот, като заявителят заплаща дължимата такса в зависимост от вида на услугата в ЦУИГ, след което специалистът в ЦУИГ насочва преписката към Директора на дирекция „Инвестиции и Устройство на територията”, а той към съответния служител. След запознаване с подаденото заявление Преписката постъпва при съответния служител. Проверката за настъпили/ не настъпили/ промени в границите на недвижимия имот или в собствеността на недвижимия имот по действащия към момента на подаване на Заявлението план на населеното място се извършва в Дирекция И и УТ . Ако след изтичане на шест месечния период от издаването на скицата не са настъпили промени в границите или собствеността на недвижимия имот оригиналната скица се презаверява. Презаверената скица на недвижим имот се получава в ЦУИГ от заявителя

Техническа такса:

5.00 лв.

Формуляр: Заявление

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?