Община мъглиж - официален сайт

Приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна документация

На основание на:

Закон за устройство на територията - чл. 175, ал. 2

Необходими документи:

Пълен комплект чертежи за действително извършените строително-монтажни работи

Срок на изпълнение: 7 дни

Срок на валидност: безсрочен

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в ЦУИГ към Общинска администрация - Мъглиж.
Заявлението се регистрира в електронната система за документооборот, като заявителят заплаща дължимата такса в зависимост от вида на услугата в данъчната служба, след което специалиста в ЦУИГ насочва преписката към Главния архитект на Община Мъглиж.
Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в Дирекция „И и УТ” в Oбщинска администрация - Мъглиж. Предаването на екзекутивната документация се удостоверява с печат на съответната администрация, положен върху всички графични и текстови материали. Екзекутивната документация е неразделна част от издадените строителни книжа, същата се представя за безсрочно съхранение на органа, издал разрешението за строеж.
Екзекутивната документация се получава от заявителя в Дирекция „И и УТ”.

Техническа такса:

а) жилищни сгради до 3 етажа, сгради за стопанска дейност с РЗП до 250 кв.м. (включително преустройства), строежи на подземна инфраструктура, благоустройствени строежи, линейни обекти и съоръжения – 15.00 лв.
б) преустройства в жилищни сгради до 3 етажа – 10.00 лв.
в) сгради със стопанска дейност с РЗП над 250 кв.м. (включително преустройства) – 30.00 лв.

Формуляр: Заявление

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?