Община мъглиж - официален сайт

Промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии от общинския горски фонд

На основание на:

Закон за горите - чл. 73, ал. 4

Необходими документи:

1. Заявление по образец
2. Документ за ползване на имота
3. Актуална скица от СГКК или общинска служба земеделие

Срок на валидност: 1 г.

Място: Информационен център – Мъглиж

Срок за изпълнение: 14 дни

Процедура по предоставяне на услугата:

Заявлението се подава в ЦИУГ- община Мъглиж, където се завежда в деловодната система на Общинска администрация. След това се насочва към дирекция „ИУТ”. Преписката се разглежда от длъжностно лице от дирекция „ИУТ”.

Цени:

- предлага се само обикновена услуга - 50 лева

Формуляр: Заявление

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?