Община мъглиж - официален сайт

Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга

На основание на:

Закон за движението по пътищата - чл. 167, ал. 2, т. 4
Чл.16 от от Наредбата за опазване на обществения ред,безопасноста на движението,,спокойствието и сигурноста на гражданите

Процедура по предоставяне на административната услуга:

1. Собствениците на ППС с животинска тяга подават заявление по утвърден образец до Кмета на община Мъглиж в деловодството на Общинска администрация или чрез кмета /кметски наместник/ на съответното населено място.
2. Длъжностно лице от ОбА- Мъглиж, вписва данните за собственика и за ППС в регистър по образец и изготвя регистрационен талон. В регистъра се вписват всички ППС с животинска тяга, които се намират на територията на община Мъглиж.
3. На собственика на вписаното в регистъра ППС с животинска тяга се издава регистрационен талон и се дава регистрационна табела по образец. Реквизитите се получават лично от информационния център на ОбА - Мъглиж.
4. При получаване на реквизитите по предходната т.3, собственикът представя декларация по образец, че ППС е приведено в съответствие с изискванията на чл.16 от Наредбата за опазване на обществения ред,безопасноста на движението,,спокойствието и сигурноста на гражданите: има два жълти светлоотразителя отпред, два червени светлоотразителя отзад, а при движение през нощта и при намалена видимост – отзад вляво светещо тяло /фенер/, излъчващо бяла или жълта добре различима светлина. Светлоотразителите са разположени симетрично от двете страни на превозното средство съгласно чл.15 от правилника за прилагане на Закона за движение по пътищата. Обстоятелствата, вписани в декларацията се проверяват от упълномощено от Кмета на Общината длъжностно лице за гр.Мъглиж, кметовете по населени места или кметските наместници на малките населени места, съгласно адресната регистрация на лицето притежаващо ППС с животинска тяга.
5. При промяна на обстоятелствата вписани в регистъра, собственикът подава заявление за вписване на промяната, като прилага и нова Декларация.
6. След вписване на промяната на собственика се издава нов регистрационен талон със същия номер.
7. При спиране от движение на ППС с животинска тяга регистрационния талон и табелата се връщат на длъжностното лице /по т.2/ за заличаване от регистъра в едномесечен срок.
8. При изгубване или похабяване на регистрационната табела и/или регистрационния талон се издават нови, съгласно по-горе описания ред.
9. За извършване на регистрация, собственикът на ППС с животинска тяга заплаща такса съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мъглиж Таксата се внася при подаване на заявлението.
10. Кметовете по населени места и кметските наместници водят регистър на подадените заявления и съответните регистрационни табели на ППС с животинска тяга на лицата с адресна регистрация в съответните населени места.

Описание на резултат от услугата:

Пътното превозно средство е приведено в съответствие с изискванията на чл.167, ал.2, т.4 от Закона за движение по пътищата.

Необходими документи:

● Заявление по образец;
● Копие от ветеринарния паспорт на едрият добитък (кон, магаре, вол и др.), теглещо каруцата;
● Приходна квитанция за платена административна такса .

Срок на действие на индивидуалния административен акт:

До промяна на обстоятелствата вписани в регистъра или спиране от движение на ППС с животинска тяга.

Срок на изпълнение: до 30 дни.

Такса:

- за регистрационен талон - 5.00 лв.
- за регистрационен номер - 10.00 лв.

Таксата се заплаща на място в брой или по банкова сметка.
При попълване на платежното нареждане е необходимо да се посочи вида на административната услуга.
Копие от платежното нареждане следва да се приложи към заявлението.

Формуляри: Заявление; Декларация

 

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?