Община мъглиж - официален сайт

РЕГИСТРИ

 

 1. Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти
 2. Публичен регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и дърветата с историческо значение
 3. Регистър за ненормирано работно време на търговските обекти
 4. Регистър на Mеста за настаняване и заведения за хранене и развлечения
 5. Регистър на военните паметници на територията на Община Мъглиж
 6. Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на общински съвет
 7. Регистър на даренията
 8. Регистър на заверените технически паспорти на сгради
 9. Регистър на заповеди, даващи разрешение за изработване на ПУП и ИПУП
 10. Регистър на заявленията за достъп до информация
 11. Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под аренда и наем
 12. Регистър на издадени разрешителни за ползване на минерални води
 13. Регистър на издадените актове за одобряване на устройствени планове и на измененията им
 14. Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания
 15. Регистър на издадените разрешения за строеж
 16. Регистър на категоризираните туристически обекти
 17. Регистър на лекарските практики
 18. Регистър на недвижимите културни ценности
 19. Регистър на обектите въведени в експлоатация
 20. Регистър на обществените поръчки
 21. Регистър на общинската собственост
 22. Регистър на пчелини и пчелни семейства
 23. Регистър на разпоредителните сделки
 24. Регистър на социални институти и услуги
 25. Регистър на търговските обекти
 26. Регистър на общинските предприятия
 27. Регистър на гражданските дружества в, които участва общината
 28. Регистър на търговските дружества с общинско участие

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?