Община мъглиж - официален сайт

Вписване в регистъра на технически паспорт на строеж

На основание на:

Наредба № 5 на министъра на регионалното развитие и благоустройството от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите (обн., ДВ, бр. 7 от 23.01.2007 г.) - чл. 16

Необходими документи:
- технически паспорт на строеж, съставен от консултант за строежи от първа до четвърта категория или от техническият ръководител на строежа за строежи пета категория

Срок на изпълнение: 24 часа

Срок на валидност: безсрочен

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в ЦУИГ към Общинска администрация - Мъглиж.
Заявлението се регистрира в електронната система за документооборот, като заявителят заплаща дължимата такса в зависимост от вида на услугата в ЦУИГ, след което специалиста в ЦУИГ насочва преписката към Главния архитект на Община Мъглиж.
Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в Дирекция „И и УТ” в Oбщинска администрация - Мъглиж. След разглеждане на актуализирания технически паспорт на строежа, същият се вписва в регистъра.
Актуализираният технически паспорт на строежа се получава от заявителя в ЦИУГ.

Техническа такса: 15 лева

Формуляр: Заявление

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?