Център за услуги
и информация
04321 / 33 01

Заповед № РД-09-69930.10.2012г. на Кмета на Община Мъглиж за границите на районите с организирано сметосъбиране и сметоизвозване, изменена със заповед № РД-09-79117.12.2012г.

>>>Заповед № РД-09-699/30.10.2012г. и Заповед № РД-09-791/17.12.2012г.<<<

Дата на публикуване: