Център за услуги
и информация
04321 / 33 01

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти вещи – Общинска собственост за 2018г.

Дата на публикуване: