Център за услуги
и информация
04321 / 33 01

Провеждане на пазарни консултации по реда на чл. 44 от ЗОП за проект: „Ремонт на съществуващ парк, находящ се в УПИ I, кв. 42 по плана на гр. Мъглиж, община Мъглиж“, във връзка с кандидатстване по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,

     Провеждане на пазарни консултации по реда на чл. 44 от ЗОП за проект: „Ремонт на съществуващ парк, находящ се в УПИ I, кв. 42 по плана на гр. Мъглиж, община Мъглиж“, във връзка с кандидатстване по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково”.

 

1. Запитване за оферта  - 25.01.2019г.

2. Техническа спецификация - 25.01.2019г.

3. Оферта - 25.01.2019г.

4. КС - 25.01.2019г.

5. Заповед за назначаване на комисия - 05.02.2019г.

6. Протокол - 05.02.2019г.

7. Решение - 05.02.2019г.

8. Оферта от Менкаура ЕООД - 05.02.2019г.

9. Оферта от Копекс и ко ЕООД - 05.02.2019г.

10. Оферта от Дикистрой ЕООД - 05.02.2019г.

 

 

 

 

 

 

Дата на публикуване: