Център за услуги
и информация
04321 / 33 01

Обществена поръчка за услуга, възлагана чрез публично състезание, с предмет: Упражняване на независим строителен надзор по време на строителство на обект: „Открита спортна площадка в УПИ III-2901, кв. 112, гр. Мъглиж”

     Обществена поръчка за услуга, възлагана чрез публично състезание, с предмет: Упражняване на независим строителен надзор по време на строителство на обект: „Открита спортна площадка в УПИ III-2901, кв. 112, гр. Мъглиж”

 

АОП № 01073-2019-0004

1. Решение № 925077 /сканирано/ - 30.07.2019г.

2. Обявление № 925078 /сканирано/ - 30.07.2019г.

3. Указания - Документация - 30.07.2019г.

4. Техническа спецификация - 30.07.2019г.

5. Методика за оценка - 30.07.2019г.

6. Проект на договор - 30.07.2019г.

7. Образци - 30.07.2019г.

8. ЕЕДОП - 30.07.2019г.

9. Технически проект - 30.07.2019г.

 

Пазарни консултации

 

10. Решение за прекратяване на процедура - 31.07.2019г.

Дата на публикуване: