Център за услуги
и информация
04321 / 33 01

Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП с възложител Община Мъглиж за определяне на стойността на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Община Мъглиж”

     Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП с възложител Община Мъглиж за определяне на стойността на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Община Мъглиж”

 

 

1. Обява - 12.08.2019г.

2. Техническа спецификация - 12.08.2019г.

3. Оферта - 12.08.2019г.

4. Ценово предложение - 12.08.2019г.

Дата на публикуване: