Център за услуги
и информация
04321 / 33 01

Публична покана с предмет: Извършване на доставка на специализирано оборудване за защитни средства, средства за наблюдение и комуникация, и оборудване за противопожарни депа, по проект „Превенция на горите в община Мъглиж от пожари”,

Публична покана с предмет: Извършване на доставка на специализирано оборудване
за защитни средства, средства за наблюдение и комуникация, и оборудване за
противопожарни депа, по проект „Превенция на горите в община Мъглиж от пожари”,
финансиран по мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на
превантивни дейности” на Програма за развитие на селските райони по договор с реф.
номер 24/226/00267 от 10.04.2013 г.

 

Дата на публикуване: