Център за услуги
и информация
04321 / 33 01

Публична покана за обществена поръчка с предмет: “Осигуряване на информация и публичност” по Договор ВG051РО001-5.1.04-0196-С-0001, проект „Предоставяне на услуги в дома на територията на община Мъглиж”

Дата на публикуване: