Център за услуги
и информация
04321 / 33 01

Публична покана с предмет: Провеждане на мероприятия, обучение и консултиране на кадри, изработка и доставка на информационни, рекламни и канцеларски материали, консумативи за офис – техника, компютърна техника и оборудване

   Публична покана с предмет: Провеждане на мероприятия, обучение и консултиране на кадри,
изработка и доставка на информационни, рекламни и канцеларски материали, консумативи за
офис – техника, компютърна техника и оборудване по Проект „Предоставяне на услуги в дома на
територията на Община Мъглиж” по ОП „Развитие на човешките ресурси”, Схема за безвъзмедна
финансова помощ BG051PO001-5.1.04 и сключен Договор № BG051PO001-5.1.04-0196-С0001 по
обособени позиции:

1. Обособена позиция № 1: „Доставка на канцеларски материали, консумативи за офис – техника,
                                                     компютърна техника, оборудване и др.”

2. Обособена позиция № 2: „Промотиране на проекта чрез изготвяне и отпечатване на промотиращи
                                                     брошури, организиране на прескоференция и конференция”

3. Обособена позиция № 3: „Избор на изпълнител за обучение на персонал за предоставяне на
                                                     услуги в домашна среда”

 

Дата на публикуване: