Център за услуги
и информация
04321 / 33 01

Пазарни консултации по смисъла на чл.44 от Закона за обществените поръчки, за определяне стойността на разходите за предоставяне на консултантски услуги, свързани с управлението на проект: „Рехабилитация на улици в гр. Мъглиж“

1. Обява - 14.08.2019г.

2. Техническа спецификация - 14.08.2019г.

3. Оферта - 14.08.2019г.

4. Ценово предложение - 14.08.2019г.

5. Докладна - 27.08.2019г.

6. Доклад - 27.08.2019г.

7. Решение - 27.08.2019г.

8. Оферти - 27.08.2019г.

Дата на публикуване: