Център за услуги
и информация
04321 / 33 01

Пазарни консултации по смисъла на чл.44 от Закона за обществените поръчки, за определяне стойността на разходите за изпълнение на обществена поръчка с предмет: Доставка чрез покупка на употребявани машини за нуждите на Община Мъглиж по четири обособе

Пазарни консултации по смисъла на чл.44 от Закона за обществените поръчки, за определяне стойността на разходите за изпълнение на обществена поръчка с предмет: Доставка чрез покупка на употребявани машини за нуждите на Община Мъглиж по четири обособени позиции: Обособена позиция №1: Доставка чрез покупка на употребявана миеща машина /водоноска/ - базов автомобил и надстройка, за нуждите на Община Мъглиж. Обособена позиция №2: Доставка чрез покупка на употребявана метачна система /базов автомобил и надстройка/ за нуждите на Община Мъглиж. Обособена позиция №3: Доставка чрез покупка на употребяван контейноровоз – двураменен за нуждите на Община Мъглиж. Обособена позиция №4: Доставка чрез покупка на употребяван мини челен товарач за нуждите на Община Мъглиж

 

1. Обява - 14.08.2019г.

2. Техническа спецификация - 14.08.2019г.

3. Оферта - 14.08.2019г.

4. Ценово предложение - 14.08.2019г.

5. Докладна - 26.08.2019г.

Дата на публикуване: