Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Обществена поръчка, чрез публично състезание, с предмет: „Упражняване на независим строителен надзор по време на строителство на проект: „Рехабилитация на улици в гр. Мъглиж“

     Обществена поръчка, чрез публично състезание, с предмет: „Упражняване на независим строителен надзор по време на строителство на проект: „Рехабилитация на улици в гр. Мъглиж“

АОП № 01073-2019-0008

1. Решение с ID № 935119 / Сканирано - 25.09.2019г.

2. Обявление с ID № 935121 / сканирано - 25.09.2019г.

3. Документация - 25.09.2019г.

4. ЕЕДОП - 25.09.2019г.

5. Образци - 25.09.2019г.

6. Проекто-договор - 25.09.2019г.

7. Техническа спецификация - 25.09.2019г.

8. Методика за оценка - 25.09.2019г.

9. Технически проект - 25.09.2019г.

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

10. Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП - 19.11.2019г.

11. Протокол 1 - 16.12.2019г.

12. Протокол 2 - 16.12.2019г.

13. Протокол 3 - 16.12.2019г.

14. Протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП - 16.12.2019г.

15. Решение за определяне на изпълнител - 16.12.2019г.

16. Договор с приложения - 29.01.2020г.

17. Обявление за възложена поръчка - 29.01.2020г.

Дата на публикуване: