Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Пазарни консултации по смисъла на чл.44 от Закона за обществените поръчки, за определяне стойността на разходите за изпълнение на строително-монтажните работи за реализиране на строеж: „Ремонт и рехабилитация на уличното платно и водопроводно ...

     Пазарни консултации по смисъла на чл.44 от Закона за обществените поръчки, за определяне стойността на разходите за изпълнение на строително-монтажните работи за реализиране на строеж: „Ремонт и рехабилитация на уличното платно и водопроводно отклонение на ул.”Преображение” от о.т.212 до о.т.206, с. Дъбово, община Мъглиж”

1. Обява - 03.10.2019г.
2. Оферта - 03.10.2019г.
3. Ценово предложение - 03.10.2019г.
4. КС - 03.10.2019г.
5. Техническа спецификация - 03.10.2019г.
6. Технически проект - 03.10.2019г.
7. Доклад - 14.201.2019г.
8. Оферта - 14.201.2019г.
 

Дата на публикуване: