Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

! Важно съобщение

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

НА 12.10.2019 г. ( събота) от 8.30 часа до 17.00 часа

 

 

     Общинска администрация гр. Мъглиж, кметствата по населени места в община Мъглиж и кметския наместник на с. Борущица ще работят, във връзка с:

 

  1. Приемане на заявления за вписване на избирател за гласуване по настоящ адрес.

 

  1. Приемане на заявления за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия ,които се подават до кмета на общината /кметството/ кметския наместник. Заявленията са саморъчно подписани и може да бъдат подадени от упълномощено лице или изпратени по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на общината. Към тях се прилагат: копие от документи от ТЕЛК, НЕЛК или медицинска епикриза за здравословното им състояние, които установяват, че заболяването на избирателя е причинило такива увреждания, които не му позволяват да напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция самостоятелно или с друго помощно средство.

Дата на публикуване: