Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Обществена поръчка, чрез публично състезание, с предмет: „Рехабилитация на улици в гр. Мъглиж“ с две обособени позиции“: Обособена позиция № 1: „Рехабилитация на уличното платно за движение на ул. „1-ви май” от о.т. 333 до о.т. 190 в гр. Мъглиж”; Об

     Обществена поръчка, чрез публично състезание, с предмет: „Рехабилитация на улици в гр. Мъглиж“ с две обособени позиции“: Обособена позиция № 1: „Рехабилитация на уличното платно за движение на ул. „1-ви май” от о.т. 333 до о.т. 190 в гр. Мъглиж”; Обособена позиция № 2: „Рехабилитация на улица "Генерал Гурко" от ОТ 1029 до ОТ 633 с приблизителна дължина 952 м“

АОП № 01073-2019-0009

1. Решение с ID № 938995 / Сканирано - 15.10.2019г.
2. Обявление с ID № 938999 / Сканирано - 15.10.2019г.
3. Документация - 15.10.2019г.
4. ЕЕДОП - 15.10.2019г.
5. Образци - 15.10.2019г.
6. КСС 1 об.п. - 15.10.2019г.
7. КСС 2 об.п. - 15.10.2019г.
8. Проекто-договор - 15.10.2019г.
9. Техническа спецификация - 15.10.2019г.
10. Методика за оценка - 15.10.2019г.
11. Технически проект - 15.10.2019г.

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

12. Разяснение по чл.180 от ЗОП - 31.10.2019г.

13. Протокол №1 - 21.11.2019г.

14. Съобщение за отваряне на ценови предложения съобразно чл. 57, ал. 3 от ППЗОП - 06.12.2019г.

15. Протокол 1 - 17.12.2019г.

16. Протокол 2 - 17.12.2019г.

17. Протокол 3 - 17.12.2019г.

18. Протокол по чл.181, ал.4 ЗОП - 17.12.2019г.

19. Решение за избор на изпълнител - 17.12.2019г.

20. Договор с приложения по об.п.1 - 29.01.2020г.

21. Договор с приложения по об.п.2 - 29.01.2020г.

22. Обявление за възложена поръчка - 29.01.2020г.

Дата на публикуване: