Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Обществена поръчка за услуга чрез публично състезание по ЗОП с предмет Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци на Община Мъглиж до Претоварна станция - град Казанлък

     Обществена поръчка за услуга, чрез публично състезание по ЗОП с предмет: Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци на Община Мъглиж до Претоварна станция - град Казанлък

Преписката в АОП е № : 01073-2020-0001

1.Решение с ID № 955321 / сканирано     -     21.01.2020г.

2. Обявление с ID № 955326 / сканирано     -     21.01.2020г.

3. Указания     -     21.01.2020г.

4. Техническа спецификация     -     21.01.2020г.

5. Образци     -     21.01.2020г.

6. ЕЕДОП     -     21.01.2020г.

7. Проект на договор     -     21.01.2020г.

8. Протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП     -     17.02.2020г.

9. Съобщение     -     25.02.2020г.

10. Протокол № 2     -     06.03.2020г.

11. Протокол № 3     -     06.03.2020г.

12. Решение за избор на изпълнител     -     06.03.2020г.

13. Договор с приложения - 22.04.2020г.

14. Обявление за възложена поръчка - 22.04.2020г.

Дата на публикуване: