Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Пазарни консултации по смисъла на чл. 44 от Закона за обществените поръчки, за изчисляване прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Консултантски услуги, свързани с управлението на проект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност за

     Пазарни консултации по смисъла на чл. 44 от Закона за обществените поръчки, за изчисляване прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Консултантски услуги, свързани с управлението на проект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на общинска администрация на Община Мъглиж“

1. Обява - 31.01.2020г.

2. Техническа спецификация - 31.01.2020г.

3. Оферта - 31.01.2020г.

4. Ценово предложение - 31.01.2020г.

5. Оферти - 11.02.2020г.

6. Докладна - 11.02.2020г.

7. Доклад - 11.02.2020г.

8. Решение - 11.02.2020г.

Дата на публикуване: