Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП за изчисляване прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Извършване на СМР на обект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на общинска администрация на Община Мъглиж“.

     Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП за изчисляване прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Извършване на СМР на обект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на общинска администрация на Община Мъглиж“.

1. Обява - 3.02.2020г.

2. Техническа спецификация - 3.02.2020г.

3. Оферта - 3.02.2020г.

4. Ценово предложение - 3.02.2020г.

5. КСС - 3.02.2020г.

6. Оферти - 12.02.2020г.

7. Докладна - 12.02.2020г.

8. Доклад - 12.02.2020г.

9. Решение - 12.02.2020г.

Дата на публикуване: