Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

ПАЗАРНИ КОНСУЛТЦИИ по чл. 44 от ЗОП за определяне стойността на разходите за откриване на обществената поръчка за изпълнение на обществена поръчка с предмет: Изготвяне на инвестиционни проекти и упражняване на авторски надзор при изпълнението им по т

ПАЗАРНИ КОНСУЛТЦИИ по чл. 44 от ЗОП за определяне стойността на разходите за откриване на обществената поръчка за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
Изготвяне на инвестиционни проекти и упражняване на авторски надзор при изпълнението им по три обособени позиции:
Обособена позиция №1: Изготвяне на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор при изпълнението му за обект: „Надлез на общински път SZR 1081 /Тулово – Мъглиж/ при км. 3+100 и над републикански първокласен път I-6/Е871/ при км.328+100”.
Обособена позиция №2: Изготвяне на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор при изпълнението му за обект: "Аварийно възстановяване и укрепване на общински път SZR -1087 гр.Мъглиж - Манастир "Свети Николай", общ.Мъглиж, обл.Стара Загора".
Обособена позиция №3: Изготвяне на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор при изпълнението му за обект: „Ремонт и реконструкция на ограда на Детска Градина „Камбанка”, в ПИ с идентификатор 49494.701.894 по КККР, УПИ XXVIII -894, кв. 65 по плана на гр.Мъглиж, общ.Мъглиж”.

1. Обява - 17.02.2020г.

2. Техническо задание - 17.02.2020г.

3. Оферта - 17.02.2020г.

4. Ценово предложение - 17.02.2020г.

5. Оферта - 05.03.2020г.

6. Докладна - 05.03.2020г.

Дата на публикуване: