Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Обществена поръчка за услуга възлагана чрез публично състезание с предмет „Упражняване на независим строителен надзор по време на строителството на обект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на общинска администрация на Община

     Обществена поръчка за услуга, възлагана чрез публично състезание, с предмет: „Упражняване на независим строителен надзор по време на строителството на обект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на общинска администрация на Община Мъглиж“

АОП № 01073-2020-0002
1. Решение № 962601 / сканирано - 28.02.2020г.
2. Обявление № 962605/ сканирано - 28.02.2020г.
3. Документация - 28.02.2020г.
4. Техническа спецификация - 28.02.2020г.
5. Методика за оценка - 28.02.2020г.
6. Проект на договор - 28.02.2020г.
7. Образци - 28.02.2020г.
8. ЕЕДОП - 28.02.2020г.
9. Технически проект - 28.02.2020г.
ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

10. Протокол № 1 - 06.04.2020г.
11. Съобщение за отваряне на ценови предложения - 27.04.2020г.
12. Протокол № 2 - 11.05.2020г.
13. Протокол № 3 - 11.05.2020г.
14. Протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП - 11.05.2020г.
15. Решение за определяне на изпълнител на обществена поръчка - 11.05.2020г.

Дата на публикуване: