Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП с предмет „Извършване на СМР на обект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на общинска администрация на Община Мъглиж“

     Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Извършване на СМР на обект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на общинска администрация на Община Мъглиж“

АОП № 9096720
1. Обява - 28.02.2020г.
2. Документация - 28.02.2020г.
3. Проект на договор - 28.02.2020г.
4. Образци - 28.02.2020г.
5. КСС - 28.02.2020г.
6. Технически проект - 28.02.2020г.
7. Информация за публикувана в профила на купувача обява - 28.02.2020г.
ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ
8. Разяснения - 28.02.2020г.
9. Обява - 10.03.2020г.
10. Информация за удължаване срока на обявата - 10.03.2020г.
11. Протокол - 23.04.2020г.
12. Договор с приложения - 13.05.2020г.

Дата на публикуване: