Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Възлагане на обществена поръчка за доставка чрез Публично състезание по ЗОП с предмет „Доставка на контейнери за отпадъци за нуждите на община Мъглиж по четири обособени позиции Обособена позиция 1 Доставка на контейнер тип ракла 1.1 м3 1100л.

     Възлагане на обществена поръчка за доставка чрез Публично състезание по ЗОП с предмет: „Доставка на контейнери за отпадъци за нуждите на община Мъглиж по четири обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка на контейнер тип ракла 1.1 м3 (1100л.) - 130 бр., за нуждите на община Мъглиж. Обособена позиция № 2: Доставка на контейнер тип ракла 660 л. - 50 бр., за нуждите на община Мъглиж. Обособена позиция № 3: Доставка на контейнер за строителни отпадъци 4 м3 (открити) - 5 бр., за нуждите на община Мъглиж. Обособена позиция № 4: Доставка на контейнер за битови отпадъци 4 м3 (с капаци) - 40 бр., за нуждите на община Мъглиж.”

АОП № 01073-2020-0003

1. Решение 964017 / сканирано

2. Обявление 964020 / сканирано

3. Указания - 10.03.2020г.

4. Технически спецификации - 10.03.2020г.

5. Образци - 10.03.2020г.

6. ЕЕДОП - 10.03.2020г.

7. Проект на договор - 10.03.2020г.

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

8. Протокол № 1 - 21.04.2020г.

9. Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП - 18.05.2020г.

10. Протокол № 2 - 22.05.2020г.

11. Протокол № 3 - 22.05.2020г.

12. Решение за определяне на изпълнител - 22.05.2020г.

Дата на публикуване: